Niveau 1

Træneruddannelse niveau 1 - Hjælpetræner

Indholdsbeskrivelse for DFF’s Træneruddannelse Niveau 1:

Målsætningen med ’Træner 1’ uddannelsen er at give trænerne de idrætsfaglige redskaber og kompetencer, der gør dem i stand til at fungere som hjælpetrænere for hold eller individuelle udøvere. Det faglige indhold på ’Træner 1’-uddannelsen er afstemt, så deltagerne opnår kompetencer til at påbegynde ’Træner 2’-uddannelsen efter færdiggørelsen af ’Træner 1’.

Nedenfor beskrives de 3 komponenter (A ”DFF-kursusdel”, B ”DIF-kursusdel”, C ”Praktikdel”), der tilsammen udgør DFF’s Træneruddannelse Niveau 1.

 

A ”DFF-kursusdel” (34 lektioner):

2 weekender lørdag-søndag. Varighed af DFF-del 34 lektioner.

 • 27 lektioner: Træning af fægtere på begynder - og breddeniveau. Simpel lektion, enkel teknik, enkelt benarbejde. Mål: Fægtespecifikuddannelse af begyndertræner/børne - og ungdomstræner på lavt niveau. 
 • 7 lektioner: ”Træning af børn og unge i fægteklubben” At introducere træneren til undervisningskompetencer til at arbejde med børn og unge i fægtning samt overblik over det ansvar og den rolle man får som træner for børn og unge. Introduktion til aldersrelateret træning samt træningsplanlægning og sikkerhed og ansvar i idrætten. Kursusdelen supplerer DIF kursusdel B med særligt henblik på fægtesporten. 

Slutmål: Efter kursusafslutning skal deltageren i samråd med klubbens cheftræner kunne planlægge og gennemføre træning af hold og individuelle udøvere for børn og unge på begynder – let øvet niveau på et enkelt våben. Dette indbefatter viden og færdigheder i at gennemføre en enkel, basal individuel fægtelektion på ca. 10-15 min. med enkle og nogle få sammensatte aktioner – samt tilsvarende gruppelektioner (15-30 min.). 

Hver kursist vil undervejs i kursusforløbet skulle gennemføre og planlægge fægteundervisning i praksisnære situationer m.h.p. individuel – og holdbaseret undervisning. Hver kursist vil undervejs i forløbet modtage en individuel vejledning og respons løbende af den teknisk/fægteteoretiske underviser og den pædagogiske/alment idrætslige konsulent – om muligt vil en egentlig individuel evaluering finde sted.

Hovedvægten på kurserne bør være teori, i det der vil være rig mulighed for teoriafprøvning under praktikdelen. Der skal dog være en vekslen mellem teori og praksis mellem almen idræt og fægtespecifikke emner – så det giver mening - og ikke bliver for tørt. 

Det anbefales, at de 2 DFF-kursusdele gennemføres med en vis spredning i tid, så det vil være muligt for deltagerne at gennemføre praktik i klubberne i den mellemliggende periode, hvorunder kursisterne kan gøre sig erfaringer, som kan relatere teori til praksis, og kan afprøve teorier i praksis. 

Det er muligt at gennemføre denne kursusdel uden at gennemføre resten, og DFF ser gerne, at så mange som muligt tager kurset. Kurset bør derfor tilbydes gratis eller til en lav pris – kursister betaler selv transport, kost og logi.

Nærmere indhold af DFF-kursusdelen vil fremgå af kursusinvitationer og undervisningsmateriale.

 

Adgangskrav til DFF’s Trænerkursus Niveau 1:

Kursisten skal have fægtet i minimum 3 år regelmæssigt 2 gange pr. uge eller 5 år regelmæssigt 1 gang pr. uge. Minimumsalderen er 14 år.

DFF ønsker ikke at føre kontrol med disse adgangskriterier. Kravene stilles til kursisternes og klubbernes eget bedste, da en vis fægteerfaring og modenhed må antages at være grundforudsætninger for at få udbytte af uddannelsesforløbet og for at kunne fungere som træner i en klub.

Det er ikke et krav, at kursisten gennemfører hele uddannelsen på Niveau 1, ej heller at uddannelsen bagefter fører til et job som træner i en klub.

 

B DIF-kursusdel (24 lektioner) (1 dag samt e-læringsdel hjemmefra):

Kursisterne skal hos DIF tage "DIF Trænerkursus Niv. 1", som omhandler alment idrætslige emner indenfor trænergerningen, og som komplementerer "DFF's træneruddannelse Niv 1":

Kursusdelen består af modulerne:

 • ”Idrætsskader – nej tak”
 • ”Idræt for børn og unge”
 • ”Idræt og træning”

i alt normeret til 24 lektioner.

Pr. 2018 afvikles kurset på følgende måde via DIF:

 • E-læringsdel gennemføres hjemmefra op til kursusdag
 • Kursusdag, som varer 1 hel dag.

DFF bør informere om mulighederne for fælleskurser og individuel tilmelding. Klubberne bør økonomisk understøtte kursisternes udgifter til disse kurser. I adskillige kommuner kan der opnås støtte til kurserne. Indtil flere kommuner udbyder kurser med samme indhold gratis eller til lavere priser.

DFF bør informere grundigt om kravene for merit, så denne kursusdel ikke bliver et besværligt projekt for kursisterne. 

Adgang til merit afgøres af DFF’s Uddannelsesansvarlige på grundlag af behørig dokumentation.

Dokumentationen foregår gennem kopi af kursusbevis. Dokumentation for merit gennem kopier af kursusbeviser eller eksamensbeviser.

 

C Klubpraktikdel (60 timer):

I forbindelse med træneruddannelsen skal kursisten gennemføre trænerpraktik i en fægteklub normeret til 60 timer. Det er hensigten med praktikforløbet, at kursisten gør sig erfaringer med undervisningspraksis, således at den på de øvrige kursusdele tilegnede teoretiske viden og tekniske færdigheder anvendes og konsolideres.

I Klubpraktikdelen skal kursistens hjemklub sørge for trænerpraktik, hvor kursisten gives sparring fra en anden træner i egen klub.

Denne kursusdel ”trænerpraktik/mesterlære” er normeret til 60 timer (cf. lektioner), som skal dokumenteres gennem en klubtræner eller klubleder.

DFF har udarbejdet en skabelon herfor: ”Praktikdokumentation”.

Ideelt set bør denne del gennemføres som en mesterlære / følordning, hvor kursisten følger en erfaren træner og undervejs selv underviser og gør sig erfaringer. Såfremt klubben har overskud dertil, vil det være i klubbens og kursistens egeninteresse at gennemføre planlagte og strukturerede forløb for kursisterne. Såfremt klubben ikke har trænerkapacitet, kan kursisten gennemføre praktikken på egen hånd, men i givet fald vil det være hensigtsmæssigt, at klubbens ledelse følger med i praktikforløbet og kan bistå kursisten med råd og vejledning. Det vil være hensigtsmæssigt, at der i praktikperioden i klubben gås i dybden med arbejdet med at give lektioner, så en god erfaringsbasis for dette arbejde opnås.

Som en form for meritoverførsel kan fægterens ”eget niveau i idrætten” anvendes. Der bør bemærkes, at en god fægter og en god instruktør ikke er to ens størrelser, hvorfor DFF kun vil godkende max. 20 merittimer for ”eget niveau i idrætten”.

Vejledende vil være at 20 timer svarer til enten 10 års fægtning eller 5 års fægtning på højt niveau med høje nationale/internationale placeringer. Som regel vil det være i både klubbens og praktikantens interesse, at der gennemføres så mange egentlige praktiktimer som muligt.

Undervisningsmappen skal være læst under praktikken.

 • Der skal være en praktikdokumentation gennem klubtræner eller klubledelse, hvis klubbens træner ikke er fægtemester eller DFF-instruktør. Denne underskrives ved forløbets afslutning med dokumentation for praktikforløbet.
 • Der skal være en specifikation for undervisning fra fægtemester/klubtræner og/eller eget niveau i idrætten og /eller egen undervisning i klub.
 • Der skal især være en dokumentation for den tid, som kursisten har brugt på selv at undervise eller deltaget i undervisningen af andre.
 • Dokumentationen bør indeholde en kortfattet, begrundet redegørelse for, hvad og hvem kursisten har undervist, og hvilken form for undervisning kursisten selv har modtaget.
 • Meritgodtgørelse for allerede aktive træneres undervisning kan finde sted efter nærmere aftale med DFF’s Uddannelsesansvarlige.

 

Praktikdokumentation til DFF's Træneruddannelse Niveau 1 - skema til udfyldning med vejledning.

 

Beståelse af DFF Træneruddannelse Niveau 1:

Beståelse af DFF-træneruddannelse Niveau 1 forudsætter, at kursisten overfor DFF dokumenterer at have gennemført alle 3 ovenfor beskrevne kursusdele:

A ”DFF-kursusdel”

B ”DIF-kursusdel”

C ”Klubpraktikdel”

Altså skal det fulde uddannelsesforløb være gennemført, før man kan kalde sig DFF-fægtetræner – svarende til en børne – og ungdomstræner/ begynder-breddetræner/klubtræner. Fægtetræneren vil derefter modtage et uddannelsesbevis (diplom).

Den fulde beståelse af DFF’s Træneruddannelse Niveau 1 er en forudsætning for beståelse af DFF’s Træneruddannelse Niveau 2 (se dog undtagelse ndf.).

Den fulde beståelse af DFF Træneruddannelse Niveau 1 er IKKE en betingelse for at deltage på DFF TrænerKURSUS Niveau 2! Det skyldes, at DFF gerne ser, at så mange som muligt, så let som muligt, forsøger at opkvalificere deres trænergerning i klubberne og eventuelt gennemfører hele Niveau 2- delen, når tiden og lysten kommer.

 

Nedenstående er DIF’s model for træneruddannelse, som afspejler det fælleseuropæiske ENSSEE-system. DFF’s Træneruddannelse tilsigter at spejle denne model:

  
undefined