Niveau 3

Træneruddannelse niveau 3 - Eliteklubtræner

Indholdsbeskrivelse for DFF Træneruddannelse Niveau 3 -Eliteklubtræner / Diplomtræner:
 
(revideret 08.05. 2011)
(Niv. 3 er ikke planlagt til gennemførelse i DFF's træneruddannelseskoncept 2018-21, idet kurset afholdes ca. hvert 5. år, og sidst blev afholdt i 2016. Skulle du været interesseret, så kontakt DFF's udviklingskonsulent, idet vi, såfremt der kan samles en 5-6 deltagere, kan ændre planer, endvidere har vi nogle gange mulighed for at sende trænere på udlandsophold i stedet)(noteret 19.01. 2018).

 

Målsætningen med ’Træner 3’-uddannelsen er at give trænerne de idrætsfaglige redskaber og kompetencer, der gør dem i stand til at fungere som klubtrænere af subelite – og elitefægtere. Det faglige indhold på ’Træner 3’ uddannelsen er tilrettet således, at det bygger videre på ’Træner 2’ uddannelsen. Endvidere giver ’Træner 3’-uddannelsen kompetencer til at påbegynde på Landstræner / Akademitræneruddannelsen (Træner 4) efter færdiggørelsen af ’Træner 3’.

Uddannelsen henvender sig til elitetrænere i klubberne, samt andre trænere, der gerne vil have udbygget deres faglige kundskaber.

Nedenfor beskrives de 3 komponenter (A ”DFF-kursusdel”, B ”DIF-kursusdel”, C ”Praktikdel”), der tilsammen udgør DFF’s Træneruddannelse Niveau 3.

 

A DFF-kursusdel:

Efter nærmere aftale med DFF’s uddannelsesansvarlige kan DFF-kursusdelen gennemføres ved et udenlandsk trænerkursus på fægtemesterniveau af en varighed på minimum 50 lektioner, såfremt uddannelsen som minimum tilsvarer nedenstående slutmål.

En dansk kursusdel, som er planlagt til afvikling første gang i 2011, er normeret til 3 weekender (5 dage á 7 lektioner samt en prøvedag – alle dage kl. 10-17) hvorunder hovedvægten i kursusindholdet vil være på en idrætsspecifik indførelse i fægtesportens teori, teknik og taktik. Fokus vil navnlig ligge på at videreudvikle kursisternes viden og færdigheder i at give individuelle lektioner på subelite-eliteniveau. Kurset vil give deltagerne viden og færdigheder, som leder mod følgende slutmål:

 

Slutmål (som udenlandske/indenlandske kursustilbud bør vurderes ud fra):

Efter afslutningen af kurset skal kursisten:

  • På egen hånd kunne planlægge og gennemføre træning af avancerede fægtere (subelite og ungdomselite).
  • Kunne gennemføre individuelle lektioner med højt taktisk og teknisk indhold (20-30 min.)
  • Kunne tage hensyn til fægterens individuelle egenskaber og tilpasse lektionerne til disse egenskaber (styrke, hurtighed, reaktion, temperament, fægtestil, m.m.).
  • Kunne analysere et kampforløb på eliteniveau.
  • Kunne coache et kampforløb på eliteniveau.
  • Kende trænerens forpligtelser, arbejdsopgaver og rolle ved internationale stævner og træningslejre.
  • Have et godt indblik i forskellige fægteskolers metodik og egenarter i fægtestil (fransk, tysk, ungarsk, russisk, italiensk).
  • I samråd med sine fægtere skal træneren kunne planlægge individuelle træningsforløb og stævneplaner.

Kurset afsluttes med følgende prøve:

 

a)      Praktisk prøve – 30 minutters lektion med elitefægter ud fra 3 lodtrukne opgaver - 30 min. forberedelse. Desuden trækker hver kursist 1 ud af 3 fægtere fra en pulje, som de lektionerer under den praktiske prøve ud fra de 3 opgaver og øver sig med i forberedelsestiden. De 3 opgaver bygger på 12 emner, som gennemgås på 1. og 2. kursusweekend m.h.p. læring og prøveforberedelse.

 

b)      Der vil af et bedømmelsesudvalg (eksaminator og censor) blive givet en mundtlig evaluering og en tilbagemelding: Bestået – ikke bestået.

 

c)      Prøvedelen er planlagt til afvikling 3 måneder efter 2. kursusweekend, således at der er tid til at øve sig i at give lektioner indenfor de 12 emner. På den 3. kursusweekend gennemgås stof, som der ikke prøves i (temaer, der ikke specifikt vedrører fægteteknik og lektionsgivning).

 

d)     Det bør på det kraftigste anbefales kursisterne at bruge de 3 måneders forberedelsestid på at øve de 12 emner / 12 eksamensspørgsmål gennem at opbygge 12 lektioner indenfor emnerækken og øve disse lektioner med fægtere i hjemklubben, ikke blot få at bestå eksamen, men også fordi det er kursets virkelige læringsdel selvstændigt at planlægge og gennemføre lektionerne og derved opnå erfaring og et repertoire, som den kommende Niv. 3 kan anvende (og arbejde videre med) i mange år frem i klubpraksis.

 

e)      Under prøven skal kursisten påregne at skulle vise op til 15 min. af hver opgave sammen med fægteren. Kursisten skal dog også påregne at blive afbrudt af eksaminator efter 5 minutter, idet eksaminator ønsker en visning og afprøvning af næste spørgsmål.

 

f)       Generelt må kursisten forvente at blive afbrudt undervejs i lektionsvisningen, idet primært eksaminator og lejlighedsvist censorer ønsker at spørge, få vist noget igen e.lign. Det er ikke en fægteopvisning, men en eksamen, der skal afprøve om kursisten har tilegnet sig slutmålenes færdigheder og kundskaber.

 

g)      Der gives afslutningsvis en feedback fra eksaminator og en meddelelse om ”Bestået” – ”ikke bestået”.

 

Hver kursist vil undervejs i kursusforløbet skulle gennemføre og planlægge fægteundervisning i praksisnære situationer m.h.p. individuel undervisning. Hver kursist vil undervejs i forløbet modtage en individuel vejledning og respons løbende af den teknisk/fægteteoretiske underviser.

Hovedvægten på kurserne bør være teori, i det der vil være rig mulighed for teoriafprøvning under praktikdelen.

 

Det er en forudsætning for godkendelse af kursusdeltagelsen, at kursisten deltager i hele undervisningsforløbet og består den afsluttende prøve.

 

Adgangskrav til DFF’s Trænerkursus Niveau 3:

Kursisten skal have deltaget i DFF’s Trænerkursus Niveau 2, men behøver ikke nødvendigvis at have taget hele Træner 2-udannelsen. Kursister, der tidligere har taget lignende DFF Trænerkurser, eller har taget udenlandske trænerkurser svarende til Niveau 2 eller højere, har også adgang til DFF Trænerkursus Niveau 3.

Det er ikke et krav, at kursisten gennemfører hele uddannelsen på Niveau 3.

 

B DIF-kursusdel:

180 lektioner beskrevet i DIF’s kursustilbud.

 

C Praktikdel:

Et dokumenteret flerårigt arbejde i klubregi. Eller en aftale om praktik over en længere periode under ledelse af uddannet eliteklubtræner / fægtemester, hvor der efter mesterlæreprincippet arbejdes specifikt med talent-, subelite – og elitefægtere.

Der må således gøre sig særlige omstændigheder gældende før DFF kan godkende en praktik, som er gennemført helt på egen hånd uden elementer af mesterlære.

For nærmere vejledning om praktik – se Uddybende vejledning for Niv. 3, Uddannelsesbeskrivelse for Niv. 1 og 2 og/eller kontakt DFF’s Uddannelsesansvarlige.

 

Beståelse af DFF-Træneruddannelse Niveau 3:

Beståelse af DFF-Træneruddannelse Niveau 3 forudsætter, at kursisten overfor DFF dokumenterer at have gennemført alle 3 ovenfor beskrevne kursusdele: A ”DFF-kursusdel”, B ”DIF-kursusdel”, C ”Klubpraktikdel”. Altså skal det fulde kursusforløb være gennemført før man kan kalde sig DFF-fægtetræner Niveau 3” – svarende til en eliteklubtræner, der gør træneren i stand til at fungere som klubtrænere af subelite – og elitefægtere. Fægtetræneren vil derefter modtage et kursusbevis (diplom).

 

Nedenstående er DIF’s model for træneruddannelse, som afspejler det fælleseuropæiske ENSSEE-system. DFF’s Træneruddannelse tilsigter at spejle denne model:

undefined

undefined