Niveau 2

Træneruddannelse niveau 2 - Klubtræner

Indholdsbeskrivelse DFF Træneruddannelse Niveau 2 - Klubtræner:

(revideret januar 2015) 

Målsætningen med ’Træner 2’ uddannelsen er at give trænerne de idrætsfaglige redskaber og kompetencer, der gør dem i stand til at fungere som klubtrænere med ansvaret for al klubbens træningsaktivitet op t.o.m. talentniveau. Det faglige indhold på ’Træner 2’ uddannelsen er tilrettet således, at det bygger videre på ’Træner 1’ uddannelsen. Endvidere giver ’Træner 2’ uddannelsen kompetencer til at påbegynde på diplomtræneruddannelsen (Træner 3) efter færdiggørelsen af ’Træner 2’. 

 

Nedenfor beskrives de 3 komponenter (A ”DFF-kursusdel”, B ”DIF-kursusdel”, C ”Praktikdel”), der tilsammen udgør DFF’s Træneruddannelse Niveau 2.

 

A ”DFF-kursusdel” (30 lektioner):

Denne kursusdel er normeret til 2 weekender, hvorunder hovedvægten i kursusindholdet vil være på en idrætsspecifik indførelse i fægtesportens teori, teknik og taktik. Fokus vil navnlig ligge på at videreudvikle kursisternes viden og færdigheder i at give individuelle lektioner. Kurset vil give deltagerne viden og færdigheder, som leder mod følgende slutmål: 

Slutmål: 

Kursisten skal

 • Kunne planlægge og gennemføre træning på egen hånd på et udvalgt våben på fortsætterniveau for hold og individuelle udøvere.
 • Kunne gennemføre individuelle lektioner (15-30 min.) med et relativt højt teknisk og taktisk indhold, samt gruppelektioner (30 min.)
 • Have basalt indblik i fægtemetodik – og teori.
 • Have godt kendskab til det udvalgte våbens taktik.
 • Kunne analysere et kampforløb på begynder – og fortsætterniveau.
 • Kunne coache et kampforløb på begynder – og fortsætterniveau.
 • Kende trænerens forpligtelser, arbejdsopgaver og rolle ved almindelige stævner. 
 • Kende til principperne for aldersrelateret træning i fægtning for alle aldersgrupper.

Hver kursist vil undervejs i kursusforløbet skulle gennemføre og planlægge fægteundervisning i praksisnære situationer m.h.p. individuel – og holdbaseret undervisning. Hver kursist vil undervejs i forløbet modtage en individuel vejledning og respons løbende af den teknisk/fægteteoretiske underviser. 

Hovedvægten på kurserne bør være teori, i det der vil være rig mulighed for teoriafprøvning under praktikdelen. Der skal dog være en vekslen mellem teori og praksis mellem almen idræt og fægtespecifikke emner – så det giver mening - og ikke bliver for tørt. 

Det anbefales, at de 2 DFF-kursusdele gennemføres med en vis spredning i tid, så det vil være muligt for deltagerne at gennemføre praktik i klubberne i den mellemliggende periode, hvorunder kursisterne kan gøre sig erfaringer, som kan relatere teori til praksis, og kan afprøve teorier i praksis. 

Det er muligt at gennemføre denne kursusdel uden at gennemføre resten, og DFF ser gerne, at så mange som muligt tager kurset. Kursusgebyret bør derfor være lavt – kursister betaler selv transport og undervisningsmateriale. 

Skitseret forløb: 30 lektioner 

lørdag kl. 9-17.30  8 lektioner            lørdag  9-17.30  8 lektioner
søndag kl. 9-17.30 7 lektioner            søndag 9-17.30  7 lektioner              

Emnet "Aldersrelateret træning i fægtning" skal bestå af 3,5 lektion.

Nærmere indhold af specialforbundsdelen vil fremgå af kursusinvitationer og undervisningsmateriale.

Beståelse af DFF's kursusdel:

 1. Deltagelse i samtlige kursustimer
 2. Læsning af DFF's bog om aldersrelateret træning
 3. Aflevering af skriftlig opgave i træningsplanlægning.
 4. Praktisk prøve – 5 – 10 minutters lektion ud fra lodtrukken opgave. 10 min. forberedelse.

Der vil blive givet en mundtlig evaluering og en tilbagemelding: Bestået – ikke bestået. 

 

Adgangskrav til DFF’s trænerkursus Niveau 2:

Kursisten skal have deltaget i DFF’s trænerkursus Niveau 1, men behøver ikke nødvendigvis at have taget hele Træner 1-uddannelsen. 

Meritadgang: Fungerende trænere, som ikke har taget DFF Træneruddannelse niveau 1, kan deltage og bestå Niveau 2, såfremt de har fungeret som trænere i en fægteklub på regelmæssig basis (min. 1 gang ugentligt) i mere end 6 år. 

Kravene stilles til kursisternes og klubbernes eget bedste, da en vis fægteerfaring og modenhed må antages at være grundforudsætninger for at få udbytte af uddannelsesforløbet og for at kunne fungere som træner i en klub. 

Det er ikke et krav, at kursisten gennemfører hele uddannelsen på Niveau 2, ej heller at uddannelsen bagefter fører til et job som træner i en klub.

 

B DIF-kursusdel (60 lektioner) (3 weekender):

Generel idrætsteori – niveau 2

1. weekend:

 • Fysisk træning
 • Konditionstræning
 • Trænerrollen
 • Styrketræning 

2. weekend

 • Ernæring
 • Idrætsskader
 • Aldersrelateret træning
 • Tekniktræning 

3. weekend

 • Idrætspsykologi
 • Træningsplanlægning 

(Indhold og tidsangivelser som beskrevet i DIF’s materiale om Træneruddannelse T1 og T2, primo 2015) 

For gymnasieelever, der tager faget ”Idræt på mellemniveau”/”Idræt på HF-tilvalg”, kan gives merit for det pensum der svarer til den generelle del på DIF’s ’Træner 2’ uddannelse. Og selvfølgelig også ved videregående uddannelser. Spørgsmål vedr. merit afklares med DFF’s Uddannelsesansvarlige og DIF.

 

C Klubpraktikdel (60 timer):

Det er udgangspunktet, at praktikken på Niveau 2 gennemføres som mesterlære med en erfaren træner (Niveau 2 eller mere) eller fægtemester. Der må således gøre sig særlige omstændigheder gældende, før DFF kan godkende en praktik, som er gennemført helt på egen hånd uden elementer af mesterlære. 

I forbindelse med træneruddannelsen skal kursisten gennemføre trænerpraktik i en fægteklub normeret til 60 timer. Det er hensigten med praktikforløbet, at kursisten gør sig erfaringer med undervisningspraksis, således at den på de øvrige kursusdele tilegnede teoretiske viden og tekniske færdigheder anvendes og konsolideres. I Klubpraktikdelen skal kursisten sammen med sin hjemklub sørge for trænerpraktik, hvor kursisten gives sparring fra en erfaren træner i egen klub. 

Denne kursusdel ”trænerpraktik/mesterlære” er normeret til 60 timer, som skal dokumenteres gennem en klubtræner. DFF har udarbejdet en skabelon herfor: Praktikdokumentation (Niveau 2). 

Såfremt der ikke er mulighed for mesterlære i egen klub, anbefales det, at praktikken aftales med en træner i anden klub. Hvis dette ikke er muligt, vil det i samråd med DFF’s Uddannelsesansvarlige efter omstændighederne være muligt at få godkendt flg. praktik: 

Undervisning i udenlandsk klub med klubtræner eller højere (op til 60 timer), weekendtræningssamlinger med klubtræner/fægtemester (15 timer), sommerlejr med klubtræner/fægtemester (op til 60 timer). 

Ideelt set bør denne del gennemføres som en mesterlære / følordning, hvor kursisten følger en erfaren træner og undervejs selv underviser og gør sig erfaringer. Såfremt klubben har mulighed her for vil det være i klubbens og kursistens interesse at gennemføre planlagte og strukturerede undervisningsforløb, som supplerer DFF’s kursus. 

Det vil være hensigtsmæssigt, at der i praktikperioden i klubben gås i dybden med arbejdet med at give lektioner, så en god erfaringsbasis for dette arbejde opnås. 

Bemærk venligst, at DFF ikke godkender meritoverførselsmuligheden ”eget niveau i idrætten” på Niveau 2, idet en god fægter og en og en god instruktør på dette niveau ikke er to ens størrelser. Det vil imidlertid være muligt at meritoverføre tidligere arbejde som Klubtræner / undervisning af fægtere på fortsætterniveau som en afløsning af praktikken. Naturligvis kan arbejde som Niveau 1 træner og tidligere indberettet praktiktid ikke tælle med i praktikdokumentationen. Som regel vil det være i både klubbens og praktikantens interesse, at der gennemføres så mange egentlige praktiktimer som muligt. 

 • Eventuelt udleveret undervisningsmateriale / litteratur skal være læst under praktikken.
 • Der skal være en praktikdokumentation gennem klubtræner/fægtemester Denne underskrives ved forløbets afslutning med dokumentation for praktikforløbet.
 • Der skal være en specifikation for undervisning fra fægtemester/klubtræner og egen undervisning i klub.
 • Der skal især være en dokumentation for den tid, som kursisten har brugt på selv at undervise eller deltaget i undervisningen af andre.
 • Dokumentationen bør indeholde en kortfattet, begrundet redegørelse for hvad og hvem kursisten har undervist og hvilken form for undervisning kursisten selv har modtaget.
 • Meritgodtgørelse for allerede aktive træneres undervisning kan finde sted efter nærmere aftale med DFF’s Uddannelsesansvarlige.

Praktikdokumentation til DFF's Træneruddannelse Niveau 2 Skema med vejledning. 

 

 

Beståelse af DFF-Træneruddannelse Niveau 2:

Beståelse af DFF-Træneruddannelse Niveau 2 forudsætter, at kursisten overfor DFF dokumenterer at have gennemført alle 3 ovenfor beskrevne kursusdele: A ”DFF-kursusdel”, B ”DIF-kursusdel”, C ”Klubpraktikdel”. 

Altså skal det fulde kursusforløb være gennemført, før man kan kalde sig DFF-fægtetræner Niveau 2” – svarende til en klubtræner, der leder undervisningen i en fægteklub (cheftræner). Fægteinstruktøren vil derefter modtage et kursusbevis (diplom).

 

Nedenstående er DIF’s model for træneruddannelse, som afspejler det fælleseuropæiske ENSSEE-system. DFF’s Træneruddannelse tilsigter at spejle denne model:  

undefined

undefined