Afgørelser

Afgørelser

Nedenfor findes udvalgets afgørelser pr. 2017:

Kendelse
Afsagt 11-apr-2017
Klage fra Mikala Valeur og Stavros Vastardis over Fægteklubben Trekantens nægtelse af at lade
Maxim Valeur deltage i dele af Fægteklubben Trekantens talent- og eliteprogram.


Klagen er blevet behandlet af Dansk Fægte-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg bestående af
Søren Jensen, Holger Christtreu, Pål Ramberg og suppleant Søren Falk Portved.


Sagens dokumenter:
 Klage fra Mikala Valeur og Stavros Vastardis.
 Høringssvar fra Fægteklubben Trekanten ved Miriam Feilberg og Simon Jeiner. Dette
høringssvar er vedlagt dokumentet ”Fægteklubben Trekantens støttekoncept for talent- og
elitefægtere”
 Høringssvar fra Mikala Valeur og Stavros Vastardis
 Høringssvar fra Fægteklubben Trekanten ved Miriam Feilberg og Simon Jeiner.


Klagens indhold - resumé:

Dansk Fægte-Forbunds Amatør og Ordensudvalg har modtaget klage dateret 19. januar 2017 fra
Mikala Valeur og Stavros Vastardis vedrørende Fægteklubben Trekantens nægtelse af at lade
deres søn, Maxim Valeur, deltage i dele af Fægteklubben Trekantens talent- og eliteprogram.


Udvalget lægger følgende til grund for behandlingen af klagen:
 Maxim Valeur er aktivt medlem af Fægteklubben Trekanten og af Hellerup Fægte-Klub.
 Maxim har konkurrencelicens for Hellerup Fægte-Klub.
 Maxim ønsker at deltage i dele af Fægteklubben Trekantens talent- og eliteprogram, idet
han ønsker at deltage i elitegruppens assautfægtning om tirsdagen, onsdagen, fredagen og
søndagen.
 Fægteklubben Trekanten giver adgang til sin elitetræning for fægtere, som er optaget på
bruttolandshold. Om onsdagen kan alle bruttolandsholdfægtere deltage, men de øvrige
dage kræves endvidere, at fægterne har konkurrencelicens i Fægteklubben Trekanten.
 Det er ubestridt, at Maxim Valeur bort set fra den manglende konkurrencelicens for
Fægteklubben Trekanten opfylder betingelserne for at deltage i de ønskede
træningsaktiviteter.


Amatør- og Ordensudvalget har indhentet kommentarer til klagen fra Fægteklubben Trekanten.
Disse kommentarer er forelagt klagerne til yderligere kommentering. Endelig er klagernes
yderligere kommentarer forelagt Fægteklubben Trekanten til en sidste kommentar.


Klagen fra Mikala Valeur og Stavros Vastardis - resumé:
Klagerne ønsker, at Maxim Valeur gives adgang til dele af aktiviteterne i Fægteklubben Trekantens
eliteprogram. Specifikt ønskes adgang til deltagelse i assautfægtning med elitefleuretfægterne om
tirsdagen, onsdagen, fredagen og om søndagen.


Klagerne har på et møde med Fægteklubben Trekantens bestyrelsesformand, Simon Jeiner, samt
bestyrelsesmedlem Miriam Feilberg fået oplyst, at klubben fremover vil begrænse Maxims adgang
til den ønskede træning, idet han kun vil kunne deltage i elitegruppens assautfægtning om
onsdagen. De øvrige dage bliver elitetræningen forbeholdt fægtere med konkurrencelicens for
klubben.


Klagerne anfører, at dette er et meget alvorligt indgreb i Maxims træningsmuligheder, og de
vurderer, at valget står mellem, at Maxim må opgive sin fægtekarriere eller skifte sin
konkurrencelicens til Fægteklubben Trekanten.


Fægteklubben Trekanten - Høringssvar - resumé:
Fægteklubben Trekanten ved Simon Jeiner og Miriam Feilberg har afgivet høringssvar. Det fremgår,
at klubbens bestyrelse har behandlet sagen på møde den 31. januar 2017, og bestyrelsen fastslår,
at Maxim må vælge mellem at flytte sin konkurrencelicens til Fægteklubben Trekanten eller at
ophøre med at deltage i klubbens talent- og elitetræning. Der åbnes dog for en midlertidig
dispensation, så Maxim kan deltage i den ønskede træning frem til EM og VM, hvis der forinden er
truffet en aftale om, hvad der skal ske efter EM og VM.


Høringssvaret var endvidere vedlagt dokumentet ”Fægteklubben Trekantens støttekoncept for
talent- og elitefægtere”. Af dette dokument fremgår blandt andet, at kun én ugentlig elitetræning
er åben for fægtere med konkurrencelicens for andre klubber, typisk om onsdagen, mens de øvrige
elitetræningsdage er forbeholdt bruttolandsholdfægtere med konkurrencelicens for klubben.


Klagerne – kommentar til høringssvar - resumé:
Klagerne fastholder ønsket om at deltage i assautfægtningen. Det præciseres, at der ikke er behov
for deltagelse i de øvrige elementer i elitetræningen, herunder lektioner, og det anføres, at Maxim
som fuldt betalende, aktivt medlem af Fægteklubben Trekanten må have lov til at deltage i
assautfægtningen på salen.


Fægteklubben Trekanten – kommentar til høringssvar - resumé:
Miriam Feilberg og Simon Jeiner har afgivet et sidste høringssvar for Fægteklubben Trekanten. De
fastholder de tidligere fremførte synspunkter, og de gør rede for tankerne bag klubbens
eliteprogram. Det anføres, at deltagerne i elitetræningen skal deltage i hele programmet, de kan
ikke, som Maxim ønsker det, alene deltage i en del af træningen. Det nævnes også, at
tilrettelæggelsen af elitetræningen tager udgangspunkt i et værdisæt, som hviler på fire
hjørnesten: dedikation, respekt, åbenhed og samarbejde, og der tages udgangspunkt i tesen: ”Hvis
én bliver bedre, bliver vi alle bedre”.


Høringssvaret spørger også til Amatør- og Ordensudvalgets ret til at behandle denne sag.


Amatør- og Ordensudvalgets kendelse:
Amatør- og Ordensudvalget finder, at denne sag handler om, hvorvidt en klub under Dansk Fægte-
Forbund på et usagligt grundlag har udelukket et medlem fra at deltage i nogle af klubbens
træningstilbud. Udvalget anser sig berettiget til at optage denne sag til behandling i medfør af § 23
stk. 1 i Dansk Fægte-Forbunds vedtægter.


Amatør- og Ordensudvalget finder, at det som udgangspunkt må være en ret for enhver klub at
beslutte betingelserne for deltagelse i de tilbudte træningstilbud. Kun hvis kriterierne for
deltagelse er åbenbart usaglige, vil udvalget finde anledning til at skride ind, ellers må sagen tages
op over for klubbens bestyrelse og klubbens generalforsamling.


Amatør- og Ordensudvalget finder det stærkt beklageligt, at Fægteklubben Trekanten insisterer
på, at kun fægtere, som har konkurrencelicens for klubben kan deltage alle dage i assautfægtning
med elitegruppen, da det begrænser mulighederne for at udvikle dansk fægtnings talenter.
Udvalget finder det i øvrigt vanskeligt at forene hjørnestenene i det tidligere omtalte værdisæt:
dedikation, respekt, åbenhed og samarbejde, og tesen: ”Hvis én bliver bedre, bliver vi alle bedre”
med Fægteklubben Trekantens håndtering af denne sag.


Selv om udvalget finder den foretagne begrænsning af træningsadgang uheldig for udviklingen af
dansk fægtning, ser vi ikke mulighed for at skride ind, da vi ikke finder, at det er en åbenbart
usaglig betingelse for deltagelse i Fægteklubben Trekantens talent- og elitetræning, at man har
konkurrencelicens for klubben.


Amatør- og Ordensudvalget afviser med disse bemærkninger den indsendte klage.


Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse kan jfr. § 25 i vedtægterne for Dansk Fægte-Forbund inden
tre uger fra modtagelsen ankes til Dansk Idræts-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg.


Denne afgørelse sendes til Dansk Fægte-Forbund, som videreformidler den til parterne og
offentliggør den på sin hjemmeside.


Søren Jensen
Holger Christtreu
Pål Ramberg
Søren Falk Portved

 

07.08. 2016 - Behandling af klage om usømmelig adfærd på elektroniske og sociale medier

D. 7.8. 2016 har Dansk Fægte-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg behandlet en klage fra Janne Kock, som er forælder til en fægter i Hellerup fægteklub. 
Klagen omhandler karakteren og sprogbrugen i en lukket facebook-korrespondance mellem Janne Kock og cheftræner i Hellerup Fægteklub, Mads Hejrskov. 
Korrespondancen slutter i kraftige gensidige ukvemsytringer 
Mads Hejrskov udtaler sig tillige negativt om den tidligere bestyrelse i Hellerup Fægteklub. 
Det er udvalgets vurdering, at selv om korrespondancen foregår i et lukket forum, bør Mads Hejrskov som træner og repræsentant for en klub under Dansk Fægte-Forbund have stoppet korrespondancen langt tidligere end tilfældet i stedet for at være medvirkende til, at korrespondancen eskalerer. 
En sådan korrespondance vurderes både i form og indhold som illoyal, usømmelig og skadelig for dansk fægtning. 
For at imødekomme lignende situationer i fremtiden opfordres Dansk Fægte-Forbund og klubber under Dansk Fægte-Forbund at tilskynde bestyrelsesmedlemmer samt lønnede og ulønnede medarbejdere til at undlade usømmelig adfærd på elektroniske og sociale medier. 
Udvalget mener ikke at selve korrespondancen skal offentliggøres.