National licens - fægter

National licens - fægter

OBS!! OBS!! OBS!!

Der er udarbejdet ny form for licensbestilling. Mail er sendt ud til alle klubberne den 10-07-2020. Se en lille video vejledning til licensbestilling her: 

https://www.screencast.com/t/BUlhui77Sz9O

Nedenstående informationer vil snarest blive opdateret. 

1. National licens:
 
1.1. Automatisk - klubber opkræves pr. sæson 2018-2019 et licensgebyr:
Dansk licens skal ikke bestilles ved deltagelse i danske stævner. I erhverver den automatisk ved dansk stævnedeltagelse og jeres klub opkræves licensgebyret. 

De formelle krav om licens og vedtægternes bestemmelser er uændrede (se nedenfor), men DFF udsteder i praksis en "autolicens": D. v. s. at alle, der er aktive medlemmer af en fægteklub under DFF automatisk erhverver en licens ved dansk stævnedeltagelse i kadet-, junior- senior og veteranrækkerne, og dermed retten til at repræsentere klubben og deltage i stævner gennem klubben.

Dermed har fægteren også mulighed for at indløse FIE International Licens, da FIE-licensen forudsætter national licens  - den skal stadig bestilles og betales (se nedenfor).
 
I en årrække har DFF ikke opkrævet licensgebyr. Men som bekendtgjort på Repræsentantskabsmødet 2018 genindføres et gebyr for licensen fra og med sæson 2018/2019. Beslutningen er truffet af økonomiske årsager p.g.a. af nedgang i tilskud.

National licens er for fægtere i danske klubber, der deltager i danske stævner (fra kadet og ældre uanset nationalitet): DM'er, regionale mesterskaber, ranglistestævner og cupper, men ikke hvis en klub holder et internt mesterskab eller lignende "lukket/eksklusivt" arrangement.

Rent praktisk foregår det på den måde, at der som en start ses bagud i tid for at få fastlagt et skøn i forhold til antallet af stævneaktive fægtere, som den enkelte klub forventes at have i sæsonen (første gang for sæson 2018/2019). På baggrund heraf sender DFF en opkrævning til hver klub, som klubben er ansvarlig for at betale. Når sæsonen er slut, laves et tilbageblik og en efterregulering baseret på det præcise antal stævneaktive i sæsonen i kadet-, junior-, senior- og veteranrækkerne.

Hvorvidt klubben vælger at lade fægterne selv betale for licensen eller ej, er et klubanliggende, som DFF ikke blander sig i.

Prisen for en licens bliver 150,- pr. fægter pr. sæson. Klubberne vil modtage acontoopkrævningen inden 31.12.18. 

Spørgsmål vedrørende erhvervelse af licens, herunder licensskifte rettes til DFF's Sekretariat.  

 

1.2. National licensperiode:
National licensperiode følger for alle aldersgrupper berørt af licens den internationale sæson for seniorer løbende fra senior VM - senior VM (i OL-år fra VM-OL)
 
1.3. Licensskifte:
Skift af licens fra en klub til en anden klub. Hvis man ønsker at repræsentere en anden klub end hidtil, hvilket f.eks. kan være aktuelt i forbindelse med et klubskifte eller medlemskab af flere klubber, så skal det ske gennem aktiv meddelelse til DFF:

 
Fægteren eller den ny klub, man ønsker at repræsentere, skal aktivt ved skriftlig meddelelse informere DFF’s Sekretariat om licensskiftet. Det er IKKE tilstrækkeligt at ændre klubtilhørsforholdet i Ophardt!

Sekretariatet anfører ved meddelelse fra fægter/klub dato for licensskifte udfor fægterens navn på DFF's hjemmeside under "Licensskifte" samt ændrer kluboplysninger i Ophardt On-line-systemet.
 
Bemærk, at fægter eller ny klub aktivt skal orientere DFF, før man har erhvervet licens fra den ny klub, og at 3-månedersreglen i DFF's Vedtægter § 10 stk 4 kun gælder DM-deltagelse, og først løber fra, at beskeden er modtaget og registreret hos DFF under "Licensskifte" på hjemmesiden – ikke fra tidspunktet for eventuelt klubskifte. Såfremt fægteren eller den ny klub ikke giver meddelelse til DFF, vil licensen og repræsentation fortsat være for den klub, DFF har registreret.
 
DFF's licensregler gælder ikke for fægtere yngre end kadet. Såfremt en sådan fægter ønsker at få ændret forbundets oplysninger om fægterens klubtilhørsforhold i f.eks. Ophardt Online Systemet, skal meddelelse herom dog ligeledes gives til DFF's Sekretariat.

 

1.4. Formodningsregler for repræsentation:

DFF's administration anvender som udgangspunkt følgende formodningsregel for, hvilken klub en fægter repræsenter og har licens for, såfremt der er tvivl herom:

Den klub, som fægteren i følge Ophardt-Online systemet er registreret som tilhørende, er også den klub, som fægteren repræsenterer og har licens for.

1.5. DFF's Vedtægters bestemmelser om for nationale licenser:

DFF's licensregler fremgår af DFF's Vedtægter §§ 9-10:
 
§ 9 Licens:

Fægtere kan kun have licens hos én forening under Dansk Fægte-Forbund.

Stk. 2. Kun aktive fægtere under Dansk Fægte-Forbund kan løse licens. International licens kan kun løses i forbindelse med gyldig national licens.

Stk. 3. Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere.

Stk. 4. Fornyelse af licens sker årligt.

Stk. 5. Dansk Fægte-Forbund opkræver licensbetaling gennem foreningerne. Foreningerne hæfter for licensbetaling overfor Dansk Fægte-Forbund.

Stk. 6. Licenssatser for den kommende sæson fastsættes af Repræsentantskabet efter indstilling fra Bestyrelsen.

§ 10 Stævnedeltagelse

Ingen kan deltage i åbne konkurrencer arrangeret af Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens, jf. dog § 9 stk.3.

Stk. 2. Med en åben konkurrence forstås enhver hold- eller individuel konkurrence, hvor deltagelse ikke er forbeholdt enkelte foreninger eller medlemmer af sådanne.

Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder.

Stk. 4. Hvis en fægter flytter og kommer til at bo i en anden by eller over 30 km fra sin tidligere klub, kan Bestyrelsen efter anmodning fra fægteren give en dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke skønnes at virke konkurrenceforvridende ved DM.

Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan ikke stille op til DM Individuelt. Stk. 6. I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig dansk licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet.

 

Læs om DFF's fortolkning af §§ 9 og 10.


1.6. DFF's administrative praksis:
Læs mere om, hvordan DFF som bemyndiget, udover hvad der allerede fremgår af hjemmesidens tekst, administrerer og fortolker de vedtægtsbestemte regler for national licens her. (NB: Der er tale om et ældre dokument - dengang var §§ 9 og 10 = §§ 6 og 9).