Vedtægter

Vedtægter

dff-logo-medium.jpg (1)

 

Vedtaget i enstemmighed på Dansk Fægte-Forbunds ekstraordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 24. oktober 1998. Ændret på de ordinære repræsentantskabsmøder i 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 og 2017.

(Hent som pdf.)

 

§ 1 Forbundets navn og hjemsted

Forbundets navn er Dansk Fægte-Forbund. Forkortet DFF. Dansk Fægte-Forbund er centralorganisation for fægtesporten i Danmark.

Forbundets hjemsted er Brøndby Kommune.

 

§ 2 Formål

Dansk Fægte-Forbunds formål er at fremme fægtesporten i Danmark samt varetage alle opgaver og interesser i forbindelse hermed.

 

§ 3 Medlemskab

Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og Det Internationale Fægteforbund (FIE) og er dermed forpligtet til at efterleve disse organisationers love og regler.

Som medlem af Dansk Fægte-Forbund kan optages enhver klub eller forening (herefter benævnt forening), der dyrker fægtning i overensstemmelse med Dansk Fægte-Forbunds reglement.

Ansøgning om optagelse i Dansk Fægte-Forbund indgives til Dansk Fægte-Forbunds sekretariat. Bestyrelsen træffer afgørelse om foreningens optagelse i forbundet. Nægtes optagelse, kan spørgsmålet forelægges for Dansk Fægte-Forbunds repræsentantskab.

 

§ 4 Foreningerne

Foreningerne skal til stadighed holde Dansk Fægte-Forbunds sekretariat underrettet med de nøjagtige adresser for samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Foreningerne skal årligt indsende medlemsoptælling til Danmarks Idræts-Forbund på de udsendte blanketter.

Kontingent til Dansk Fægte-Forbund skal betales senest den 1. marts.

 

§ 5 Foreningernes vedtægter

For at en forening kan optages under Dansk Fægte-Forbund, skal det godtgøres, at foreningen har vedtægter, hvoraf følgende fremgår:

 

 1. Foreningens navn og hjemsted
 2. At foreningens formål er at fremme fægtesporten. Foreningen kan godt have til formål tillige at fremme andre idrætsgrene.
 3. At foreningen og dens medlemmer er forpligtede til at overholde Dansk Fægte-Forbunds vedtægter og bestemmelser.
 4. At foreningen ved officielle konkurrencer meddeler på programmer, anmeldelsesblanketter og andre officielle dokumenter, at den er medlem af Dansk Fægte-Forbund.

 

§ 6 Aktive fægtere

Som aktiv fægter regnes enhver, der er optaget som aktivt medlem i en forening under Dansk Fægte-Forbund.

Fægtere kan kun have licens hos én forening, og en fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder. Hvis en fægter flytter og kommer til at bo i en anden by eller over 30 km fra sin tidligere klub, kan bestyrelsen efter anmodning fra fægteren give en dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke skønnes at virke konkurrenceforvridende ved DM.

I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig national licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet.

 

§ 7 Udmeldelse

Såfremt en forening ønsker at udmelde sig af Dansk Fægte-Forbund, skal dette ske skriftligt til Dansk Fægte-Forbunds sekretariat med mindst 30 dages varsel til en 1. januar. Den pågældende forening har pligt til at betale kontingent til forbundet frem til den dag, hvor udmeldelsen har virkning.

Udmeldelsen bekræftes skriftligt af Dansk Fægte-Forbunds sekretariat.

 

§ 8 Eksklusion

Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse kan ekskludere en forening, såfremt foreningen har væsentlig forfalden gæld til forbundet, der ikke er betalt på trods af gentagne påkrav.

Foreningen skal, inden Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter for bestyrelsen. Foreningen kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Indbringelse for repræsentantskabet har ikke opsættende virkning.

Foreningen skal indkaldes skriftligt til repræsentantskabsmødet med en uges varsel. Foreningen har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet under behandlingen af spørgsmålet om eksklusion.

 

§ 9 Licens

Ingen kan deltage i åbne ranglistestævner eller mesterskabskonkurrencer arrangeret af Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens.

Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere.

Med en åben konkurrence forstås enhver hold- eller individuel konkurrence i ind- eller udland, hvor deltagelse ikke er forbeholdt enkelte foreninger eller medlemmer af sådanne.

Fornyelse af licens sker årligt.

Kun aktive fægtere under Dansk Fægte-Forbund kan løse licens. International licens kan kun løses i forbindelse med gyldig national licens.

Vedrørende udlændinges deltagelse følges Danmarks Idræts-Forbunds love.

 

§ 10 Organer

Dansk Fægte-Forbunds opgaver varetages af:

 • Repræsentantskabet, § 11
 • Bestyrelsen, § 12
 • Eliteudvalget, § 18
 • Breddeudvalget, § 19
 • Børne- og ungdomsudvalget, § 20
 • Veteranudvalget, §21
 • Amatør- og ordensudvalget, §22

Kun medlemmer af foreninger under Dansk Fægte-Forbund kan vælges til forbundets organer.

 

§ 11 Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er forbundets højeste myndighed. Stemmeberettigede er foreningernes repræsentanter.

Hver forening har ret til mindst én repræsentant.

Antallet af stemmer, repræsentanten har, fastsættes på grundlag af antallet af aktive fægtere ifølge den seneste årlige medlemsoptælling fra foreningerne, jf. § 4.

 • 0 - 20 aktive = 1 stemme
 • 21-50 aktive = 2 stemmer
 • 51-100 aktive = 3 stemmer
 • 101-150 aktive = 4 stemmer
 • 151-200 aktive = 5 stemmer
 • 201- …. aktive = 6 stemmer

Kun medlemmer af foreninger under Dansk Fægte-Forbund kan møde som repræsentanter. Bestyrelsen kan indbyde andre personer til at overvære repræsentantskabsmødet.

Foreninger kan give andre foreninger skriftlig fuldmagt til at stemme for sig på repræsentantskabsmødet. Hver forening kan i alt have fuldmagter fra tre andre foreninger.

Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemsforeningerne. Årets regnskab og næste års rammebudget fremsendes senest 14 dage før mødet sammen med indkomne forslag (§ 13 stk. 3, 2.pkt.).

Senest på tidspunktet for indkaldelse til repræsentantskabet skal bestyrelsen oplyse, hvilke bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der er på valg.

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden 1. maj.  

 

§ 12 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af otte medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem samt formændene for eliteudvalget, breddeudvalget, veteranudvalget og børne- og ungdomsudvalget, jf. §§ 18, 19, 20 og 21.

Bestyrelsen konstituerer sig selv bortset fra formand.

 

§ 13 Dagsorden for Repræsentantskabet

Repræsentantskabet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Beslutning tages ved simpelt flertal, jf. dog § 29. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt med det antal repræsentanter, der møder.

På det ordinære repræsentantskabsmøde skal der mindst foretages: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Godkendelse af repræsentanter
 4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og handlingsplan til drøftelse
 5. Amatør- og ordensudvalget aflægger beretning
 6. Kassereren aflægger regnskab, og det af bestyrelsen udarbejdede rammebudget fremlægges til godkendelse. Årets regnskab og næste års rammebudget fremsendes senest 14 dage før mødet sammen med indkomne forslag (§ 13 stk. 3, 2.pkt.)”.
 7. Indkomne forslag til drøftelse eller beslutning
 8. Vedtagelse af foreningernes kontingent for det kommende år
 9. Valg i henhold til § 14
 10. Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentantskabsmøde
 11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være Dansk Fægte-Forbund i hænde senest 3 uger før afholdelse af mødet. Indkomne forslag udsendes til foreningerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 

Forslagsret har bestyrelsen, eliteudvalget, breddeudvalget, veteranudvalget, børne- og ungdomsudvalget samt foreningerne. 


§ 14 Valg til Dansk Fægte-Forbunds organer
 

De medlemmer til bestyrelsen, eliteudvalget, breddeudvalget, veteranudvalget, børne- og ungdomsudvalget og medlemmer til amatør- og ordensudvalget, der vælges af repræsentantskabet, vælges for en periode på to år. 

Der vælges endvidere én suppleant til hhv.: bestyrelsen, eliteudvalget, veteranudvalget og til amatør- og ordensudvalget samt to suppleanter til hhv. breddeudvalget og til børne- og ungdomsudvalget for et år ad gangen. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen eller det pågældende udvalg, hvis et valgt medlem har længerevarende forfald. 

Der vælges tillige to kritiske revisorer for et år ad gangen. 

De valgte bestyrelsesmedlemmer udpeger i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet et medlem til eliteudvalget, veteranudvalget,  breddeudvalget og børne- og ungdomsudvalget. Resultatet af valghandlingen, dvs. bestyrelsens og udvalgenes sammensætning, jf. §§ 12, 18, 19, 20 og 21 offentliggøres snarest muligt efter repræsentantskabsmødets afholdelse. 

Medlemmerne i Dansk Fægte-Forbunds organer vælges i henhold til følgende:

 

 

DFF’s organer

Valg i ulige år

Valg i lige år

Bestyrelsen


Formand

Bestyrelsesmedlem

Suppleant


Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Eliteudvalg


Medlem

Suppleant


Medlem

Suppleant

Breddeudvalg


Medlem

To suppleanter


Medlem

To suppleanter

Veteranudvalg


Medlem

Suppleant


Medlem

Suppleant 

Børne- og ungdomsudvalg


Medlem

To suppleanter


Medlem

To suppleanter

Amatør- og ordensudvalg


Medlem

Medlem

Suppleant


Medlem

Suppleant

Kritisk revision


To revisorer


To revisorer

 

§ 15 Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. Der afholdes mindst fire årlige bestyrelsesmøder. Endvidere når mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker dette. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 16 Bestyrelsesopgaver 

Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at repræsentantskabsmødets beslutninger gennemføres. Hertil hører, at bestyrelsen:

 • Tager stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat til forelæggelse for repræsentantskabet.
 • Tager stilling til beretningerne fra eliteudvalget, breddeudvalget, veteranudvalget  og børne- og ungdomsudvalget.
 • Vedtager budget senest 1. januar for det følgende regnskabsår.
 • Tager stilling til stævnekalenderen senest 1. januar efter indstilling fra breddeudvalget.
 • Påser, at medlemsforeningerne overholder Dansk Fægte-Forbunds love og bestemmelser.
 • Tager stilling til ansættelse og afskedigelse af lønnet personale.
 • Administrerer de daglige funktioner i Dansk Fægte-Forbund
 • Fører tilsyn med elite-, veteran- , bredde- og børne- og ungdomsudvalget og behandler klager over de nævnte udvalgs sagsbehandling og afgørelser.
 • Sørger for, at Dansk Fægte-Forbunds økonomiske midler anbringes på betryggende vis.
 • Udfærdiger referater over årsmøder og bestyrelsesmøder.
 • Tilser, at Dansk Fægte-Forbunds repræsentationsret bliver udnyttet i organisationer og udvalg, som har Dansk Fægte-Forbunds interesse.
 • Holder medlemsklubberne orienteret om forbundets aktiviteter via hjemmesiden og lejlighedsvise nyhedsbreve
 • Udpeger et revisionsfirma, jf. § 26.

Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte stående eller midlertidige udvalg, der arbejder under bestyrelsens ansvar.

 

§ 17 Tegningsregler 

Forbundet tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen vedtager en forretningsgang for administrationen, herunder regler for kassererens dispositionsadgang.

 

§ 18 Eliteudvalg 

Eliteudvalget består af en formand og to medlemmer samt en suppleant. 

To af udvalgets medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet. Et medlem udpeges af bestyrelsen, jf. § 14. 

Udvalget skal i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet vælge en formand, der indtræder som medlem af Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse. Det af bestyrelsen udpegede medlem af udvalget kan ikke vælges til formand for udvalget. 

Bestyrelsen kan efter indstilling fra de to valgte medlemmer udskifte det udpegede medlem, såfremt dette groft har tilsidesat sine pligter.

Ansvarsområder 

Udvalget skal løbende formulere og justere politikken for Dansk Fægte-Forbunds elitearbejde inden for de rammer, der er besluttet af bestyrelsen.

Udvalget udarbejder budget for elitefægternes træningslejre og konkurrencedeltagelse.

Udvalget, eller en af udvalget udpeget person, udtager fægtere til EM og VM efter gældende kriterier.

Arbejdsopgaver 

Udvalget skal udarbejde handlingsplaner ud fra Dansk Fægte-Forbunds mål og strategier for elitearbejde.

Udvalget repræsenterer Dansk Fægte-Forbund i forhold til Team Danmark.

Udvalget udarbejder individuelle trænings- og konkurrenceplaner med elitefægterne i samarbejde med en eventuel landstræner.

Udvalget varetager de praktiske opgaver i forbindelse med elitefægternes trænings- og konkurrencedeltagelse.

 

§ 19 Breddeudvalg 

Breddeudvalget består af en formand og to medlemmer samt to suppleanter. 

To af udvalgets medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet. Et medlem udpeges af bestyrelsen, jf. § 14. 

Udvalget skal i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet vælge en formand, der indtræder som medlem af Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse. Det af bestyrelsen udpegede medlem af udvalget kan ikke vælges til formand for udvalget. 

Bestyrelsen kan efter indstilling fra de to valgte medlemmer udskifte det udpegede medlem, såfremt dette groft har tilsidesat sine pligter. 

Ansvarsområder 

Udvalget skal løbende formulere og justere politikken for Dansk Fægte-Forbunds breddearbejde inden for de rammer, der er besluttet af bestyrelsen.

Udvalget udarbejder budget for seniorfægteres træningsophold og deltagelse i breddekonkurrencer.

Udvalget iværksætter og koordinerer træneruddannelser.

Udvalget er ansvarligt for dommeruddannelse og gennemførelse af reglementsbestemmelser. 

Arbejdsopgaver 

Udvalget skal udarbejde handlingsplaner ud fra Dansk Fægte-Forbunds mål og strategier for breddearbejde.

Udvalget skal planlægge og lede breddeprojekter, herunder afholde træningslejre/weekendlejre og være foreningerne behjælpelige i afholdelse af fægtekonkurrencer.

Udvalget skal inspirere og støtte lokale initiativer til oprettelse af nye foreninger med råd og vejledning.

Udvalget skal tilrettelægge træneruddannelse.

Udvalget skal tilrettelægge dommeruddannelse.

Udvalget skal indarbejde, offentliggøre og implementere ændringer i reglementet.

Udvalget skal udstede dommerlicens.

Udvalget skal sikre kontakt til FIE og udenlandske samarbejdspartnere i reglementsspørgsmål.

Udvalget skal ajourføre ranglisterne.

 

§ 20 Børne- og ungdomsudvalg 

Børne- og ungdomsudvalget består af en formand og to medlemmer samt to suppleanter. 

To af udvalgets medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet. Et medlem udpeges af bestyrelsen, jf. § 14. 

Udvalget skal i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet vælge en formand, der indtræder som medlem af Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse. Det af bestyrelsen udpegede medlem af udvalget kan ikke vælges til formand for udvalget. 

Bestyrelsen kan efter indstilling fra de to valgte medlemmer udskifte det udpegede medlem, såfremt dette groft har tilsidesat sine pligter. 

Ansvarsområder 

Udvalget skal løbende formulere og justere politikken for Dansk Fægte-Forbunds børne- og ungdomsarbejde inden for de rammer, der er besluttet af bestyrelsen.

Udvalget udarbejder budget for B&U-fægteres træningslejre og deltagelse i konkurrencer.

Udvalget initierer rekruttering og fastholdelse af børn og unge.

Udvalget iværksætter talentudviklingsaktiviteter. 

Arbejdsopgaver 

Udvalget skal udarbejde handlingsplaner ud fra Dansk Fægte-Forbunds mål og strategier for børne- og ungdomsarbejde.

Udvalget skal inspirere og støtte lokale initiativer vedrørende aktiviteter for børn og unge.

Udvalget skal tilrettelægge træningslejre og sørge for iværksættelse af konkurrencer for unge fægtere.

Udvalget varetager de praktiske opgaver i forbindelse med fægternes trænings- og konkurrencedeltagelse.

Udvalget skal holde sig ajour med den sportslige og pædagogiske udvikling inden for børne- og ungdomsidræt både nationalt og internationalt.

 

§ 21 Veteranudvalg 

Veteranudvalget består af en formand og to medlemmer samt en suppleant. 

To af udvalgets medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet. Et medlem udpeges af bestyrelsen, jf. § 14. 

Udvalget skal i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet vælge en formand, der indtræder som medlem af Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse. Det af bestyrelsen udpegede medlem af udvalget kan ikke vælges til formand for udvalget. 

Bestyrelsen kan efter indstilling fra de to valgte medlemmer udskifte det udpegede medlem, såfremt dette groft har tilsidesat sine pligter. 

Ansvarsområder 

Udvalget skal løbende formulere og justere politikken for Dansk Fægte-Forbunds veteranarbejde inden for de rammer, der er besluttet af bestyrelsen.

Udvalget initierer rekruttering og fastholdelse af veteraner.

Udvalget opbygger stævner og en ranglister for veteraner. 

Arbejdsopgaver 

Udvalget skal udarbejde handlingsplaner ud fra Dansk Fægte-Forbunds mål og strategier for veteranarbejde.

Udvalget skal inspirere og støtte lokale initiativer vedrørende aktiviteter for veteraner.

Udvalget skal sørge for iværksættelse af konkurrencer for veteraner. Udvalget skal holde sig ajour med den sportslige og pædagogiske udvikling inden for veteranarbejde nationalt og internationalt.

Udvalget udtager fægtere, såfremt der ikke er en landstræner på det pågældende våben. Stævner der kræver udtagelse fx VM for veteraner. 

 

§ 22 Amatør- og ordensudvalget 

Amatør- og ordensudvalget består af tre medlemmer, som vælges på repræsentantskabsmødet for to år ad gangen. Tillige vælges en suppleant for et år ad gangen. 

Udvalget vælger selv sin formand og den, der i formandens forfald skal fungere som formand. 

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal alle sager ekspederes gennem Dansk Fægte-Forbunds sekretariat. 

Ingen sag kan afgøres, uden at alle udvalgets medlemmer har deltaget i voteringen. 

Amatør- og ordensudvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse. 

 

§ 23 Amatør- og ordensudvalgets opgaver 

Amatør- og ordensudvalgets opgave er at afgøre alle sager om anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelserne om overtrædelse af reglementer eller lignende, om usportslig eller usømmelig adfærd. Dog kan sager, der alene angår anvendelsen af fægtereglementet, konkurrencereglementet o.l. afvises af udvalget. 

Amatør- og ordensudvalget kan som voldgiftsret afgøre alle stridigheder mellem foreninger eller enkeltpersoner inden for Dansk Fægte-Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. 

Amatør- og ordensudvalget kan på begæring optage en sag om eksklusion af et medlem af en forening til undersøgelse af de faktiske forhold. Foreningen eller medlemmet har pligt til at oplyse sagen over for udvalget. Amatør- og ordensudvalget beslutter, hvorvidt - og i hvilken form - redegørelsen må offentliggøres. 

 

§ 24 Amatør- og ordensudvalgets sanktioner 

Amatør- og ordensudvalget kan anvende de sanktioner, der er anført i ordens- og udelukkelsesbestemmelserne for Dansk Fægte-Forbund. 

De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter ansøgning hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. 

 

§ 25 Amatør- og ordensudvalgets kendelser 

Amatør- og ordensudvalgets kendelser kan inden tre uger fra modtagelsen indankes for Danmarks Idræts-Forbunds Amatør- og ordensudvalg. 

 

§ 26 DIF’s Amatør- og ordensudvalgsregler 

Reglementer og voldgiftsregler for Danmarks Idræts-Forbunds amatør- og ordensudvalg er gældende for Dansk Fægte-Forbunds amatør- og ordensudvalg.

 

§ 27 På DIF’s anmodning indføjes om konkurs

Hvis en forening erklæres konkurs, udtræder klubbens hold automatisk af de løbende holdturneringer.

Såfremt foreningen rekonstrueres, indtræder det rekonstruerede foreningshold på laveste

turneringsniveau i forbundets turneringer. Hvis en forening kommer under tvangsakkord, nedrykkes samtlige af klubbens hold et turneringsniveau. Samme regler gælder, såfremt selskaber eller andre juridiske enheder, som er nærtstående med foreningen, går konkurs eller kommer under tvangsakkord.

 

§ 28  Revision og regnskab 

Det af bestyrelsen valgte revisionsfirma skal opfylde de af Danmarks Idræts-Forbund fastsatte kriterier. 

De valgte kritiske revisorer skal påse, at Dansk Fægte-Forbunds midler forvaltes i overensstemmelse med lovene og de beslutninger, der er truffet af repræsentantskabet. Revisorerne kan til enhver tid anmode Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse om regnskabsmæssig dokumentation. 

Revisorerne har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet. 

Forbundets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december

 

§ 29 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst fem af forbundets foreninger skriftligt forlanger dette. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst fire ugers varsel med skriftlig meddelelse til foreningerne bilagt dagsorden.

 

§ 30 Opløsning 

Dansk Fægte-Forbund kan ikke opløses, så længe fem af dets foreninger modsætter sig opløsning. Såfremt forbundet opløses, skal dets aktiver tilfalde Danmarks Idræts-Forbund. 

 

§ 31 Vedtægtsændringer 

Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 af de mødte stemmer.

 

§ 32 Ikrafttrædelse 

Denne vedtægt er vedtaget på Dansk Fægte-Forbunds ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 24. oktober 1998 og afløser Dansk Fægte-Forbunds vedtægt af 28. september 1974 med senere ændringer, senest i 2017.