Licens

Licensregler - bestilling m.m.

Nedenfor kan I læse om, hvordan en national og eventuelt international licens erhverves, og om DFF's regler for licens.

 
VEJLEDNING TIL DFF's LICENSREGLER:
 
1. National licens - fægter
 
2. National dommerlicens
 
3. International licens FIE og EFC
 
Erhvervelse af licenser til fægtning:
Licenser kan kun erhverves som medlem af en klub, der er medlem af Dansk Fægte-Forbund, og kun til klubbens egne, aktive medlemmer.
 
Erhvervelse af national licens indebærer ret til at deltage i danske og udenlandske konkurrencer repræsenterende den klub, man har licens for.
Erhvervelse af FIE international licens medfører ret til at repræsentere Dansk Fægte-Forbund ved internationale FIE-stævner.
Erhvervelse af EFC-licens giver adgang til at repræsentere Danmark ved de af EFC arrangerede højniveaustævner i Europa: Cadet Circuit, U23-circuit.

 
Erhvervelse af national licens hos DFF medfører udover retten til deltagelse i danske og udenlandske stævner, at fægterens almindelige personoplysninger kan registreres i DFF's medlemsregister, og at navn, klubtilhørsforhold, fødselsår, licensnummer samt fotografier og film af fægteren kan offentliggøres og anvendes af DFF i forbindelse med fx. resultatformidling, DFF's hjemmeside (www.faegtning.dk), samt DFF's publikationer og materialer.

 
1. National licens:
 
1.1. Automatisk og gratis pr. 02.04. 2012
Dansk licens skal pr. 02.04. 2012 ikke bestilles. I erhverver den automatisk og gratis (jf. Bestyrelsesbeslutning af 14.03.12 om administrativ ændring af DFF's licenssystem).

 
De formelle krav om licens og vedtægternes bestemmelser er uændrede (se nedenfor), men DFF udsteder i praksis en gratis "autolicens":
 
D. v. s. at alle, der er aktive medlemmer af en fægteklub under DFF automatisk har erhvervet sig en gratis national licens, hvis de er kadet, junior eller seniorfægtere (Vedtægterne), og dermed retten til at repræsentere klubben og deltage i  stævner gennem klubben (Vedtægterne).

Dermed har fægteren også mulighed for at indløse FIE International Licens, da FIE-licensen forudsætter national licens  - den skal stadig bestilles og betales (se nedenfor).
 
Spørgsmål vedrørende erhvervelse af licens, herunder licensskifte rettes til DFF's Sekretariat. Her.
 
1.2. National licensperiode:
National licensperiode følger for alle aldersgrupper berørt af licens den internationale sæson for seniorer løbende fra senior VM - senior VM (i OL-år fra VM-OL)
 
1.3. Licensskifte:
Licensskifte: Skift af licens fra en klub til en anden klub. Hvis man ønsker at repræsentere en anden klub end hidtil, hvilket f.eks. kan være aktuelt i forbindelse med et klubskifte eller medlemskab af flere klubber, så skal reglerne i DFF's Vedtægter § 6 fortsat iagttages gennem aktiv meddelelse til DFF:

 
Fægteren eller den ny klub, man ønsker at repræsentere, skal aktivt ved skriftlig meddelelse informere DFF’s Sekretariat om licensskiftet.

 
Sekretariatet anfører ved meddelelse fra fægter/klub dato for licensskifte udfor fægterens navn på DFF's hjemmeside under "Licensskifte" samt ændrer kluboplysninger i Ophardt On-line-systemet.
 
Bemærk, at fægter eller ny klub aktivt skal orientere DFF, før man har erhvervet licens fra den ny klub, og at 3-månedersreglen i DFF's Vedtægter § 6 kun gælder DM-deltagelse, og først løber fra, at beskeden er modtaget og registreret hos DFF under "Licensskifte" på hjemmesiden – ikke fra tidspunktet for eventuelt klubskifte. Såfremt fægteren eller den ny klub ikke giver meddelelse til DFF vil licensen og repræsentation fortsat være for den klub, DFF har registreret.
 
DFF's licensregler gælder ikke for fægtere yngre end kadet. Såfremt en sådan fægter ønsker at få ændret forbundets oplysninger om fægterens klubtilhørsforhold i f.eks. Ophardt Online Systemet, skal meddelelse herom dog ligeledes gives til DFF's Sekretariat.

1.4. Formodningsregler for repræsentation:

DFF's administration anvender som udgangspunkt følgende formodningsregel for, hvilken klub en fægter repræsenter og har licens for, såfremt der er tvivl herom:

Den klub, som fægteren i følge Ophardt-Online systemet er registreret som tilhørende, er også den klub, som fægteren repræsenterer og har licens for.

1.5. DFF's Vedtægters bestemmelser om for nationale licenser:

DFF's licensregler fremgår af DFF's Vedtægter §§ 6 og 9:
 
§ 6 Aktive fægtere: 
Som aktiv fægter regnes enhver, der er optaget som aktivt medlem i en forening under Dansk Fægte-Forbund. 
Fægtere kan kun have licens hos én forening, og en fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder. Hvis en fægter flytter og kommer til at bo i en anden by eller over 30 km fra sin tidligere klub, kan bestyrelsen efter anmodning fra fægteren give en dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke skønnes at virke konkurrenceforvridende ved DM.
I hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig national licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet.
 
§ 9 Licens 
Ingen kan deltage i åbne ranglistestævner eller mesterskabskonkurrencer arrangeret af Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens. 
Licens er ikke påkrævet for fægtere yngre end kadetfægtere. 
Med en åben konkurrence forstås enhver hold- eller individuel konkurrence i ind- eller udland, hvor deltagelse ikke er forbeholdt enkelte foreninger eller medlemmer af sådanne. 
Fornyelse af licens sker årligt. 
Kun aktive fægtere under Dansk Fægte-Forbund kan løse licens. International licens kan kun løses i forbindelse med gyldig national licens. 
Vedrørende udlændinges deltagelse følges Danmarks Idræts-Forbunds love.

Læs om DFF's fortolkning af § 6.


1.6. DFF's administrative praksis:
Læs mere om, hvordan DFF som bemyndiget, udover hvad der allerede fremgår af hjemmesidens tekst, administrerer og fortolker de vedtægtsbestemte regler for national licens her.

 

2. Nationale dommerlicenser:
Nationale dommerlicenser udstedes snarest efter bestået dommereksamen, og indtil videre én gang for alle. Udstedelsen finder sted ved registrering af dommeren på DFF's dommerliste på DFF's hjemmeside. Find 'Dommerlisten' her. Dommerlicens er gratis.

 

3. International licens FIE og EFC:

3.1.1. Omfang af FIE's licenskrav
FIE-licensen skal benyttes til stævner, der indgår i FIE's verdensrangliste (stævner såsom World Cups, Satellit World Cups, EM, VM, OL) og som altovervejende hovedregel ikke til andre danske og udenlandske stævner. Såfremt en international undtagelsesvist kræves vil det fremgå af stævneinvitationen. Der er f.eks. ikke krav om FIE-licens til EFC Kadet Circuit (Det Europæiske Fægteforbunds europacup for kadetfægtere), mens deltagelse i nogle de af de danske senior ranglistestævner, som er satellit world cups kræver licens jævnfør ovenfor.
 
Til EFC's stævner kræves pr. sæson 2012-2013 en EFC-licens - se ndf.

DFF er som nationalt forbund eneberettiget til at tilmelde danske fægtere til FIE-stævner, og det er alene muligt for DFF at tilmelde fægtere med FIE-licens til FIE-stævnerne af såvel formelle som rent tekniske årsager (den af FIE fastlagte, internetbaserede tilmeldingsprocedure muliggør alene tilmelding af fægtere med licens). Derfor er det vigtigt at sikre sig en FIE-licens før deltagelse i FIE-stævner og at bestille licensen i god tid, inden en tilmelding skal foretages til stævnet af DFF.

3.1.2. Bestilling af FIE-licens

FIE-licens (Internationale licens) bestiller en klub ved at meddele forbundet på skrift, at klubben ønsker FIE-licens til nærmere angivne fægtere. Licenser bør bestilles samlet for alle en klubs fægtere ved sæsonstart - gerne i et skema/regneark med de nødvendige oplysninger, inkl. samlet licenssum.
 
Licensbestillinger skal være ledsaget af indbetalinger af det samlede licensbeløb. Et pengebeløb svarende til den samlede licenssum overføres til DFF's konto af klubben.
 
DFF's bestilling af licens finder principielt først sted, når pengene er modtaget af forbundet. Den endelige registrering er gyldig, når fægteren er opført på FIE's hjemmeside som licenshaver.

For hver ny licenshaver SKAL oplyses følgende:
Efternavne, alle fornavne, adresse (inkl. postnummer), E-mail, fødselsdag og –år, våbenhånd (R/L),  samt foretrukket fægtesprog: Engelsk, fransk eller spansk.
Endvidere skal det meddeles, om der ønskes dommer- eller fægterlicens.

Foto: Sammen med bestilling skal medsendes et foto af fægteren (format = pasfoto).

Persondatasamtykke: Sammen med bestilling skal der desuden medsendes en udfyldt og underskrevet persondatasamtykkeformular, som DFF kan sende til FIE. Dette krav gælder pr. 2018 grundet EU's Persondataforordning. 

Læs vejledning til udfyldning af persondataformular her. N.B. FIE-licensnummer skal ikke udfyldes - det sørger DFF for.

Find persondataformular til udfyldning og fremsendelse til DFF her.

DFF kan kun bestille licens for danske statsborgere. Klubber, der bestiller, bedes sikre sig, at de medlemmer, de bestiller for, er danske statsborgere.

 
Licens koster 300 kr. pr. person for fægtere (2018-pris). Beløbet opkræves hos fægterens klub.
Dommerlicens betales af DFF.
 
Bestilling af International licens samt spørgsmål desangående rettes til DFF's Sekretariat her.

Betaling: Indbetaling skal ske til forbundets konto: Danske Bank 1551-2026295.

 
3.1.3. FIE licensperiode og gyldig licens?
Den internationale FIE-licens følger FIE's konkurrencesæson fra VM til VM for de respektive aldersgrupper:
International licensperiode for kadetter og juniorer: VM  - VM.
International licensperiode for seniorer: VM - VM (OL-år træder OL i stedet for VM)
International licensperiode for Veteraner: VM - VM.

Det praktisk afgørende er sådan set ikke aldersgrupper eller datoerne for de forskellige aldersgruppers VM . Det afgørende er, om du fremgår af FIE's licensliste for konkurrencesæsonen eller ej!

Se, om du har gyldig FIE licens ved at gå til FIE's licensliste her. Udfyld 'nation' i rullegardinet.

Dokumentation for gyldig licens er således FIE's licensliste på FIE's hjemmeside.

 
3.2. EFC Forhåndsregistrering og licens
Kadetfægtere og U23-fægtere, der ønsker at deltage i Europacuppen for Kadetter og U23 ("Cadet Circuit" og "U23-circuit"), skal ved førstegangsdeltagelse forhåndsregistreres af DFF's Sekretariat hos EFC (det europæiske fægteforbund). Registreringen indebærer bl.a. at DFF og EFC har de fornødne oplysninger til online-tilmelding af fægtere til Cadet-Circuit.

 
DFF er som nationalt forbund eneberettiget til at tilmelde fægtere til EFC's stævner. Det er ikke muligt at tilmelde sig endeligt til EFC-stævner uden DFF's mellemkomst. 
 
Læs hvordan I forhåndsregisterer her.
 
ECF-Licenskrav:
EFC har pr. efteråret 2012 indført en licensbetaling for den kommende sæson. DFF har valgt at håndtere licensen på følgende måde:
 
1) DFF's Sekretariat bestiller automatisk licens for fægteren, når klubben tilmelder fægteren første gang i sæsonen / anmoder om forhåndsregistrering (se ovf.). Det indebærer, at klub og fægter ikke skal foretage sig noget ekstra.

2) Ved årsafslutning / sæsonafslutning fremsender DFF en licensopkrævning for EFC-licenser til de klubber, hvis fægtere har fået EFC-licens ved stævnetilmelding i sæsonen. Beløbet pr. fægter er kr. 240 (2018-pris).
 
HUSK:
Man behøver ikke en FIE-licens for at deltage i EFC's Cadetcircuit - det er i øvrigt heller ikke påkrævet at have navn og nationalitetsmærker på fægtetøjet til EFC-stævner.