Indkaldelse til ekstraordinært retantpræsenskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund

11. oktober 2023 skrevet af

Dansk Fægte-Forbund indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Onsdag den 15. november 2023 kl. 19.00 online

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmødet findes her i PDF HER

På baggrund af repræsentantskabets beslutning 23. april 2023 indkalder Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund.

På det ordinære repræsentantskab 2023 vedtog repræsentantskabet følgende forslag fra Fægteklubben Trekanten:

”Ja, vi stemmer for en lempelse af reglen for deltagelse i Danmarksmesterskaberne.

Skulle det ske at forslag 2 skulle falde, så påhviler det DFF’s bestyrelse at lave en

høringsrunde med henblik på at udarbejde et kompromisforslag som kan sendes til

afstemning indenfor 6 måneder.”

DFFs bestyrelse har afholdt to høringsrunder, hvor klubber under DFF har haft mulighed for at give deres mening til kende.

Da der er tale om vedtægtsændringer, kræver det et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at stemme om kompromisforslagene.


Dato: onsdag den 15. november 2023 kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Godkendelse af repræsentanter.
 4. Gennemgang af forslagene
 5. Afstemning
 6. Eventuelt

 

Sted: Repræsentantskabsmødet afholdes virtuelt.

Klubberne tilmelder deres repræsentanter med navn og e-mail til dff@faegtning.dk. Disse vil efterfølgende få tilsendt møde-id. Desuden oplyses telefon nummer på den stemmeberettigede.
Fristen for tilmelding er mandag den 13. november.

 

Introduktion til afstemning

Der stemmes med systemet Assembly Voting. Hvis der opstår problemer undervejs, vil der blive stemt via sms, der sendes til et medlem af stemmeudvalget, som er udpeget af dirigenten.

DFFs bestyrelse har på baggrund af høringsrunderne besluttet, at der skal stemmes ad tre runder ved det ekstraordinære repræsentantskab. Alle afstemninger er vedtægtsændringer og kræver 2/3-dels flertal.

Første runde handler om præciseringer af den nuværende tekst som beskrevet af FKTs oprindelige forslag. Runden består af to afstemninger. Hvis ingen af forslagene opnår det krævede flertal, ændres vedtægterne ikke og vil således forblive status quo.

Anden runde handler om mulige lempelser ift. udenlandske fægteres deltagelse til DM §10.5. Runden består af 4 afstemninger. Hvis ingen af forslagene opnår det krævede flertal, ændres vedtægterne ikke og vil således forblive status quo.

Tredje runde handler om §10.3 og §10.6, der begge omhandler hvor lang tid en fægter skal have licens for en klub for at repræsentere denne til DM. Afstemning om §10.6 bortfalder, hvis denne er slettet i vedtægterne i anden runde.  Hvis ingen af forslagene opnår det krævede flertal, ændres vedtægterne ikke og vil således forblive status quo.

Forslagene drøftes alle samlet, forud for afstemningerne, med henblik på at det bliver en så smidig afstemning som mulig.

Eventuelle vedtagne vedtægtsændringer vil være gældende ved det førstkommende Senior-DM.  

Første runde

Afstemning 1.1

 • 10 ”Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder.”

Erstattes med:

”Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM med en gyldig dansk national licens og kun for en forening under DFF, som vedkommende i forbundets system har været registreret med deres primære tilhørsforhold hos, i mindst 3 måneder.”

Afstemning 1.2

Ny paragraf:

 • 9 ”Stk. 7
 1. a) Såfremt atleten selv indløser licens, påhviler det denne at sikre sig, at alle oplysninger, herunder særligt navn, fødselsdato og nationalitet, er korrekt og opdateret i forbundets system, inden licensen bestilles. Har atleten opgivet urigtige oplysninger eller undlader at berigtige fejlagtige oplysninger, kan denne sanktioneres eller helt ekskluderes efter vurdering af forbundets bestyrelsen.
 2. b) Indløser foreningen licens på atletens vegne, påhviler det foreningen at sikre sig at alle oplysninger, herunder særligt navn, fødselsdato og nationalitet, er korrekt og opdateret i forbundets system, inden licensen bestilles. Er der opgivet urigtige oplysninger eller undlades fejlagtige oplysninger at berigtiges, kan foreningen og atleten sanktioneres eller helt ekskluderes efter vurdering af forbundets bestyrelse ".

Anden runde

Der afstemmes i rækkefølge. Hvis afstemning 2.1 vedtages, bortfalder afstemninger 2.2 til 2.4. Hvis afstemning 2.2 vedtages, bortfalder afstemninger 2.3 og 2.4. Hvis afstemning 2.3 vedtages, bortfalder afstemning 2.4. Hvis alle forslag i anden runde falder, vil de nuværende regler for DM-deltagelse være gældende.

Afstemning 2.1

 • 10 ”Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan ikke stille op til DM Individuelt.”

Erstattes med:

 • 10 ”Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan deltage i DM, hvis de er
 1. a) registreret som indrejst i CPR,
 2. b) opfylder betingelserne i §10, stk. 3 og
 3. c) ikke har en anden aktiv national licens end dansk.”

og

 • 10, ”Stk 6 I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig dansk licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet.”, slettes fra vedtægterne.

Afstemning 2.2

 • 10 ”Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan ikke stille op til DM Individuelt.”

Erstattes med:

 • 10 ”Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan deltage i DM, hvis de kan
 1. a) fremvise mindst 3 års fortløbende opholdstilladelse i Danmark fra perioden op til det aktuelle års DM,
 2. b) opfylder betingelserne i §10, stk. 3 og
 3. c) ikke har en anden aktiv national licens end dansk.”

Afstemning 2.3

 • 10 ”Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan ikke stille op til DM Individuelt.”

Erstattes med:

 • 10 ”Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan deltage i DM, hvis de kan
 1. a) fremvise permanent opholdstilladelse i Danmark,
 2. b) opfylder betingelserne i §10, stk. 3 og
 3. c) ikke har en anden aktiv national licens end dansk.”

Afstemning 2.4

 • 10 ”Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan ikke stille op til DM Individuelt.”

Erstattes med:

 • 10 ”Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan deltage i DM, hvis de
 1. a) har ansøgt om statsborgerskab i Danmark,
 2. b) kan opfylde betingelserne i §10, stk. 3 og
 3. c) ikke har en anden aktiv national licens end dansk.”

Tredje runde

Afstemning 3.1

 • 10 ”Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder.”

Erstattes med:

 • 10 ”Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 12 måneder.”

Eller, hvis allerede ændret i afstemning 1.1:

 • 10 ”Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM med en gyldig dansk national licens og kun for en forening under DFF, som vedkommende i forbundets system har været registreret med deres primære tilhørsforhold hos, i mindst 3 måneder.”

Erstattes med:

 • 10 ”Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM med en gyldig dansk national licens og kun for en forening under DFF, som vedkommende i forbundets system har været registreret med deres primære tilhørsforhold hos, i mindst 12 måneder.”

Afstemning 3.2

Afstemningen bortfalder hvis §10 stk. 6 er slettet i afstemning 2.1

 • 10 ”Stk. 6. I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig dansk licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet.”

Erstattes med:

 • 10 ”Stk. 6. I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig dansk licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 12 måneder inden stævnet.”

 

Med Venlig Hilsen

Dansk Fægte-Forbunds Bestyrelse

Bilag:

Referatet fra ordinært repræsentantskabsmødet: https://www.faegtning.dk/media/4919/referat-af-repraesentantskabsmoede-2023-underskrevet.pdf

Første høringsrunde: https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/hoeringsindkaldelse-dff/

Anden høringsrunde, svar fra første runde og indkaldelse til anden høringsrunde: https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/anden-hoeringsindkaldelse-dff/  

Indkomne svar fra anden høringsrunde kan findes på forbundets hjemmeside:

https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/indkomne-hoeringssvar-fra-anden-runde/

DFF-vedtægter: https://www.faegtning.dk/media/4928/vedtaegter-dff-pr-april-2023-opdat-23042023.pdf


Har du spørgsmål, kontakt gerne dff@faegtning.dk