Anden høringsindkaldelse DFF

Anden høringsindkaldelse DFF

11. september 2023 skrevet af Daniel Skaaning Dinsen

Hermed indkaldes til anden høringsrunde jævnfør beslutning vedtaget på DFFs ordinære Repræsentantskabsmøde:

”Forslag 1 – Afstemning om lempelse af regler for deltagelse i Danmarksmesterskaberne

  • Ja, vi stemmer for en lempelse af reglen for deltagelse i Danmarksmesterskaberne.

Skulle det ske at forslag 2 skulle falde, så påhviler det DFF’s bestyrelse at lave en

høringsrunde med henblik på at udarbejde et kompromisforslag som kan sendes til

afstemning indenfor 6 måneder.”

Forslaget blev vedtaget med stemmetal ja: 21, nej: 18 og blank: 1

I første høringsrunde modtog DFF partsindlæg fra 7 klubber.
Af disse var der et konkret kompromisforslag til lempelser (fra Fægteklubben Trekanten), og et forslag om, at statsborgerskabsansøgere kan få dispensation (Hellerup Fægte-Klub). De resterende indlæg var med henblik på at bevare de nuværende regler.

DFF takker for de mange indlæg. Det er glædeligt, at klubberne har brugt tid på at diskutere problemstillingen. Der kom også andre emner på banen, men da høringsrunden alene handler om opfølgning på repræsentantskabsbeslutningen om at ændre DFFs vedtægter med henblik på lempelse af reglerne om deltagelse af udenlandske statsborgere ved DM for seniorer, vil disse andre emner ikke blive behandlet i indeværende høring eller ved det kommende ekstraordinære repræsentantskab.

DFFs bestyrelse har valgt at afholde det ekstraordinære repræsentantskab virtuelt og flytte det fra den oprindelige dato 12. november, til onsdag den 15. november kl. 19.00 2023, grundet sammenfald med Kadet/Junior DM.

Til anden høringsrunde udsender DFFs bestyrelse nu 3 konkrete forslag, som vi beder alle klubber forholde sig til mhp at afgøre, hvilke kompromisforslag der vil blive fremsat til beslutning på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  De tre forslag vil blive justeret, baseret på klubbernes tilbagemelding i anden høringsrunde, og derefter blive sat til afstemning til det kommende ekstraordinære repræsentantskab.

Første forslag er Fægteklubben Trekantens kompromisforslag fra 1. september, (dog uden det alternative forslag (§10, stk 5, punkt d)). De efterfølgende to forslag er DFFs bestyrelses kompromisforslag.I alle tre forslag vil ændringerne til §10, stk. 3 og stk 6 være de samme. Den centrale forskel ligger i § 10, stk. 5. I det efterfølgende forklares først ændringerne til § 10, stk 3 og stk. 6. Derefter følger forslagene og forklaringerne hertil til ny § 10, stk. 5.

For så vidt angår §10 stk 3 vil denne foreslås ændret på følgende vis i alle tre forslag:

 ”En fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder.”, vil blive ændret til:

 ”En fægter kan kun deltage i DM med en gyldig dansk national licens og kun for en forening under DFF, som vedkommende i forbundets system har været registreret med deres primære tilhørsforhold hos, i mindst 3 måneder.


Baggrunden for dette er, at DFFs bestyrelse mener, at det er en fornuftig præcisering af de nuværende regler.

I forhold til §10, stk 6 vil denne foreslås ændret i alle tre forslag:

 ”I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregister adresse i Danmark, gyldig dansk licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet.”, bortfalde som en afledt effekt af godkendelse af ændringen af §10 stk 5, og blive erstattet af en ny §10 stk 6:

"a) Såfremt atleten selv indløser licens, påhviler det denne at sikre sig at alle oplysninger, herunder særligt navn, fødselsdato og nationalitet, er korrekt og opdateret i forbundets system, inden licensen bestilles. Har atleten opgivet urigtige oplysninger eller undlader at berigtige fejlagtige oplysninger, kan denne sanktioneres eller helt ekskluderes efter vurdering af forbundets bestyrelsen.

  1. b) Indløser foreningen licens på atletens vegne, påhviler det foreningen at sikre sig at alle oplysninger, herunder særligt navn, fødselsdato og nationalitet, er korrekt og opdateret i forbundets system, inden licensen bestilles. Er der opgivet urigtige oplysninger eller undlades fejlagtige oplysninger at berigtiges, kan foreningen og atleten sanktioneres eller helt ekskluderes efter vurdering af forbundets bestyrelse". 

Det er som nævnt §10 stk 5, der udgør den centrale forskel i forhold til alle tre forslag.
Nuværende formulering lyder: ”Udenlandske statsborgere kan ikke stille op til DM Individuelt”. der afviger i de tre forslag.

Forslag 1:

”Udenlandske statsborgere kan deltage i DM, hvis de er a) registreret som indrejst i CPR; b) opfylder betingelserne i §10, stk. 3 og c) ikke har en anden aktiv national licens end dansk.”

Forslag 2:

”Udenlandske statsborgere kan deltage i DM, hvis de kan a) fremvise mindst 3 års fortløbende opholdstilladelse i Danmark fra perioden op til det aktuelle års DM, b) opfylder betingelserne i §10, stk. 3 og c) ikke har en anden aktiv national licens end dansk.”

Forslag 3:
"Udenlandske statsborgere kan deltage i DM, hvis de kan a) fremvise permanent opholdstilladelse i Danmark, b) opfylder betingelserne i §10, stk. 3 og c) ikke har en anden aktiv national licens end dansk."

Note:
Permanent opholdstilladelse kræver som udgangspunkt 8 års (5 år for EU-borgere) ophold i Danmark og er skridtet før ansøgning om statsborgerskab.

Høringssvar sendes til dff@faegtning.dk

Høringsprocessen og efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde er politisk forankret hos DFFs
bestyrelsesnæstformand Catharina Winterberg naestformand@faegtning.dk  og praktisk forankret hos
udviklingskonsulent Mads Eriksen mads.eriksen@faegtning.dk, der begge står til rådighed for klubberne.

DFFs bestyrelse beder klubber under DFF om at indsende kommentarer til de tre ovenstående kompromisforslag, senest 2. oktober 2023, jævnfør repræsentantskabets beslutning af 23. april 2023.

Med Venlig Hilsen

Dansk Fægte-Forbunds Bestyrelse


Bilag:
Anden høringsrunde i pdf HER
Indkaldelse til første høringsrunde: https://www.faegtning.dk/nyheder/2023/hoeringsindkaldelse-dff/

Klubbers bidrag fra første høringsrunde
Fægteklubben Trekanten
Frederiksberg Fægteklub
Varde Fægteklub
Fægteklubben Engarde
Hellerup Fægte-Klub
Fægteklubben Aramis Dragør
Københavns Fægteklub 1
Københavns Fægteklub 2

Læs referatet fra ordinært repræsentantskabsmødet https://www.faegtning.dk/media/4919/referat-af-repraesentantskabsmoede-2023-underskrevet.pdf

DFF-vedtægter: https://www.faegtning.dk/media/4928/vedtaegter-dff-pr-april-2023-opdat-23042023.pdf