Uddannelsesbeskrivelse

Dommeruddannelsesbeskrivelse

Udarbejdet: Marts 2008.
Revideret: Forår 2009, februar 2011, januar 2013, marts 2014, december 2014

 

 1.  Formål med dommeruddannelsen:

Fægteforbundets bestyrelse besluttede i 2007 at opprioritere uddannelsen af fægtedommere. Samtidig skærpedes kravene til klubbernes dommertilmeldinger. For at styrke forbundsindsatsen på dommeruddannelsesområdet var området i 2011 indarbejdet i målbeskrivelsen for DFF’s Forberedelsesprojekt med ansættelse af en dommerkonsulent / dommeruddannelsesansvarlig, der sammen med Udviklingskonsulent Vest skulle understøtte og opfylde DFF’s målsætninger for dommeruddannelsen. 

I 2013 er dommeruddannelsen hjemfaldet til Breddeudvalget, som jf. DFF's vedtægter er ansvarligt for dommeruddannelse. 

Prioriteringen af dommeruddannelsen med ansættelsen af en dommerkonsulent fortsættes i 2013-2014, dog med skyldig hensyntagen til afsluttede projektopgaver og ændrede økonomiske prioriteringer. 

 • Formålet med DFF’s dommeruddannelse er, at sikre kvantitet og kvalitet i dommerstanden i dansk fægtning, således at der er tilstrækkeligt med dommere med kvalifikationer til gennemførelse af danske stævner. 
 • DFF’s dommeruddannelse skal bidrage til, at alle danske klubber har dommere på for klubberne relevante våbenarter og niveauer. 
 • Dommere og dommeruddannelse er en primært en klubopgave, som DFF gerne hjælper på vej gennem en række uddannelses- og prøvetilbud.

 

 1.  Indholdsbeskrivelse (overordnet):

Kurser og prøver bør indeholde en praktisk del og en teoretisk del.  

Den teoretiske del skal sikre at kursisten tilegner sig viden om fægtesportens regler (fægtereglementet og det tekniske reglement).  

Den praktiske del er en praksisindførelse i dommergerningen gennem udøvelse af dommerfunktionen ved fægtekampe under supervision af DFF’s kursusafholder(e). 

Den praktiske del skal sikre, at kursisten tilegner sig færdigheder, som sætter kursisten i stand til at facilitere og dømme fægtekampe med skyldig hensyntagen til fægtesportens regler.Den praktiske del bør bibringe kursisten viden og færdigheder, som sætter denne i stand til at fungere som dommer under anvendelse af sin tilegnede viden om fægtesportens regler (teoridelen).  

 

 1.  Kursus – og prøveformer: 

3.1. Dommer for dummies-kurser

3.2. Nationale DFF-dommerkurser

3.3. Nationale DFF-dommerprøver

3.4. Reglements – og opdateringskursus for DFF-dommere

3.5. Forberedelseskursus til FIE-dommereksamen 

 

3.1.  Dommer for dummies-kurser (normeret til 3-4 timer).

Målgruppe: Forældre, børn og unge, voksen bredde.

Mål: At give kursisterne en basal viden og indsigt i dommerfunktionen. 

En smagsprøve, der skal give kursisterne en teoretisk og praktisk indsigt i dommergerningen, og skal opmuntre kursisterne til selv at udøve dommerfunktionen i klubber og til stævner for derved at opbygge viden og færdigheder gennem selvstudium og udvidelse af eget erfaringsgrundlag. En sideeffekt af kursusdeltagelsen kunne være at fægterne bedre forstår deres egen fægtning og dommeres vurderinger af deres adfærd på pisten.  

I en del år har DFF afholdt sådanne kurser, men sigtet har hele tiden været, at sådanne kurser bør gennemføres selvstændigt af klubberne, som har de fornødne kompetencer hertil. DFF mener ikke, at ekspertisen hos den /de dommeransvarlige i DFF skal bruges på dette niveau.

Der udarbejdes en klubdrejebog for afvikling af et kursuskoncept á 3-4 timers varighed med undervisningsmateriale til brug for klubbernes selvafvikling af sådanne kurser.

3.2. Nationale DFF-dommerkurser:

Der er ikke i DFF-regi kapacitet til egentlige kurser. 

Dommergerningen er et praksisfag, som læres ved at dømme mange kampe, et mesterlærefag, hvor man lærer af de erfarne, og så skal der læses nogle reglementer ud på de mørke vinteraftener, hvilket alt sammen næppe kan nås på et forbundskursus. 

Deciderede kurser for dommere afholdes ikke, men deltagelse i DFF-dommerprøve (se ndf.) kan betragtes som et kursus i nogen grad, idet man dog har lært sig noget, såfremt man ikke består – og frit kan genindstille sig til ny prøve. Indtil videre sikres uddannelsens indholdsbeskrivelse gennem deltagelse og evt. beståelse af en teoretisk og en praktisk prøve ved DFF-dommerprøverne (ndf.). 

 

Det anbefales klubberne selv at etablere forberedende kurser, studiegrupper e. lign. i klubregi, der kan gøre kursisterne rede til beståelse af DFF’s nationale dommerprøve.

 

3.3. Nationale DFF-dommerprøver (normeret til 12-14 timer):

Med henblik på at få godkendt de dommere, der allerede har erfaring, men som endnu ikke har taget dommerprøve, vil forbundet foranstalte kurser med tilhørende eksaminationer.  

Kandidater tilmeldes med fulde navn, adresse, telefonnummer, e-adresse samt oplysninger om våben, som hver kandidat gerne vil dømme.  

Alle kandidater, der består, vil automatisk få forbundets dommerlicens på højeste niveau.  

Klubberne opfordres til at tilmelde alle, der er kvalificerede dommere, altså fægtere, der allerede har prøvet at dømme. Kurset vil IKKE være et kursus for begyndere. Der vil kun være tale om at indføre fægtere, der kender til sporten, i de specifikke krav til turneringsdommere.  

Kursusdeltagere skal være fyldt 15 år - underviseren kan dispensere fra dette krav efter eget skøn.

 

Forudsætningerne for, at en kursist kan få udbytte af kurset og evt. bestå prøven, er: 

 1. Kandidaten har læst FIE reglementet og kender det (ved selvstudium har tilegnet sig det teoretiske stof).
 2. Kandidaten har fægtet nogle år og tidligere har prøvet at dømme i en tid i klubregi og ved mindre stævner (gennem egne erfaringer har udviklet sine dommerfærdigheder gennem praksis).

Prøvekrav og sværhedsgrad af Nationale DFF-dommerprøver:

 

Teoretisk del – normeret til 5 timer: 

 1. Seminar (2 timer): Kursisterne indføres i de specifikke krav til turneringsdommere.
 2. Videoøvelser med afsluttende videoeksamination (3 timer): 

Ved den teoretiske prøves videoeksamination prøves, om kursisten har tilegnet sig viden om fægtesportens regler.  

Under videoeksaminationen skal kursisten udrede ca. 20 fraser som efterfølges af spørgsmål til fægtereglementet ved prøvelederen. Spørgsmålene kan angå såvel generelle som våbenspecifikke reglementetsspørgsmål.  

Beståelseskrav: 80% rigtige fraser, 8 ud af 10 spørgsmål rigtige.  

DFF’s prøvekrav bør til enhver tid være noget lempeligere end FIE’s.  

 

Praktisk del – normeret til ca. 8 timer:

Ved den praktiske prøve prøves, om kursisten har tilegnet sig færdigheder, som sætter kursisten i stand til at facilitere og dømme fægtekampe med skyldig hensyntagen til fægtesportens regler. 

Desuden prøves det, om kursisten har opnået viden og færdigheder, som sætter denne i stand til at fungere som dommer under anvendelse af sin tilegnede viden om fægtesportens regler (teoridelen).  

Den praktiske prøvedel afvikles under en DFF-konkurrence eller lignende (f.eks. træningslejr).  

På alle våben vurderes kursistens evne til at administrere reglementet og dennes evne til at observere, analysere og udrede fraserne, i særlig grad i forbindelse med prøven på de konventionelle våben, gennem kursisternes udøvelse af dommerfunktionen. 

 • Kursisten skal demonstrere overblik og autoritet, samt dømme korrekte fraser.
 • På kårde skal kandidaten demonstrere forståelse for de specifikke situationer, hvor enten sikkerhed eller sportslig afvikling er kompromitteret.
 • På fleuret / sabel vil kandidatens vurdering af de enkelte fraser blive vurderet, ligesom deres håndtering af konkurrencesituationen. 

Prøvelederen leder og observerer kursisternes udøvelse af dommerfunktionen under fægtekampene.  

En delvis beståelse af henholdsvis teoretisk og praktisk del er mulig, med henblik på en senere afprøvning af den ikke-beståede del og efterfølgende fuld beståelse.  

Efter prøvens afholdelse indberetter prøvelederen til DFF’s sekretariat /uddannelseskoordinator. Det noteres, om prøven er bestået helt eller delvist.DFF’s sekretariat opstiller derefter beståede kursister på listen over DFF-dommere (se ndf. pkt. 6).  

 

3.4. Reglements – og opdateringskursus for DFF-dommere (normeret til 3-4 timer).  

For at videreuddanne eksisterende dommere afholder DFF Reglements – og opdateringskurser.  

Mål: At opfriske dommernes viden om dommergerningen ved gennemgang af nyere dommerteori, udviklinger, erfaringsudveksling og dommerpraksis. 

Kursusindholdets teoretiske og praktiske dele fastlægges ud fra ovenstående målsætning nærmere af kursuslederen.  

Krav for deltagelse: Indholdet retter primært sig mod personer, som allerede har bestået DFF’s nationale dommereksamen eller niveau herover.  

DFF’s Breddeudvalg har i 2009 understreget, at udvalget ønsker, at kurset principielt er åbent for alle:  

Således udbydes et kursus, som også kan øge folks evner til at bestå dommerprøve og den generelle forståelse for dommergerningen. Således vil f.eks. folk, der ikke har bestået en dommerprøve, og andre interesserede kunne deltage, men med skyldig hensyntagen til, at indholdet primært retter sig mod allerede beståede og fungerende dommere.

 

3.5. DFF Forberedelseskursus til FIE-dommerprøve (Normeret til 3-3,5 timer): 

Mål: Med henblik på at øge antallet af danske FIE-dommere vil DFF pr. 2011 tilbyde nationale dommere et forberedelsesforløb til kursister, som ønsker at kandidere til International FIE-dommerprøve.  

Form: Forberedelsesforløbet vil dels bestå af individuel vejledning og feedback til kommende kandidater i samlet op til 1 time pr. person, dels et fælles forberedende kursus normeret til 3-3,5 timer. 

Tidspunkt for det fællesforberedende kursus og tider for individuel vejledning aftales nærmere mellem den dommeruddannelsesansvarlige og interesserede kursister.  

Indhold: Kursusindholdet vil bestå af en indførelse i pensum og beståelseskrav for FIE’s dommerprøve, samt en forberedelse til eksamensform med henblik på beståelse af den praktiske og teoretiske prøve ved FIE’s international dommerprøve, sådan som den teoretiske og praktiske prøve er beskrevet i ”PROCEDURES FOR THE FIE REFEREEING EXAMINATIONS (september 2010). 

Det nærmere indhold fastsættes af DFF’s dommerkonsulent. 

Deltagerkrav: Kursisten skal have dansk national dommerlicens m.a.o. skal have bestået DFF National dommerprøve.Kursisten skal være villig til at deltage i forberedelsesforløbet, herunder villig til selvstudium og egen praktik. 

Kursister tilmeldes med fulde navn, adresse, telefonnummer, e-adresse samt oplysninger om 1 våben, som kursisten forberedes på. 

Klubber kan tilmelde dommere via den dommeruddannelsesansvarlige, endvidere forudsættes det at den dommeruddannelsesansvarlige selv ”canvasser” for deltagere blandt danske dommere.

 

 1.  Videreuddannelse: 

Det anbefales, at uddannede dommere løbende holder sig orienterede om udviklinger i FIE’s reglement og videreuddanner sig gennem selvstudium og i særlig grad gennem løbende praktisk erfaring med dommergerningen under klubtræning, konkurrencer o.a. Endvidere anbefales det at dommerne deltager i:

 1. DFF’s Reglements – og opdateringskursus se ovf. 3.4.
 2. DFF Forberedelseskursus til FIE-dommereksamen se ovf. 3.5. 

5. International FIE-dommerprøve:

DFF kan årligt indstille et af FIE fastsat antal kandidater til FIE’s dommerprøver.  

Tid for indstilling og tid og sted for FIE’s prøver annonceres af FIE. DFF’s dommeruddannelsesansvarlige har indstillingskompetencen på vegne af DFF og tager stilling til indstilling.  

Vejledende for indstilling til FIE vil bl.a. være beståelse af national dommerprøve, kandidatens aktive virke som dommer gennem et par år ved danske og udenlandske stævner, samt kandidatens deltagelse i DFF’s forberedende kurser (se ovf. 3.5.) 

Den dommeruddannelsesansvarlige afgiver indstillingen til FIE, som herefter bekræfter tilmelding. 

 

 1.  National registrering og licens: 

Registrering på DFF’s hjemmeside er den officielle anerkendelse af, at dommeren har bestået DFF’s nationale dommerprøve. Det indebærer, at dansk dommerlicens pr. automatik er udstedt ved at dommeren figurerer på listen. Licens er gratis.  

Indtil videre registreres der med navn, klub og våben efter opdelingen: Beståede før 2007, Beståede 2007, Beståede 2008, ect.  

DFF registrerer endvidere beståede eksamener i Ophardt Online-systemet, hvor alle danske dommere har en profil.  

 

7. Meritoverførsel: 

Dommere som tidligere har gennemført national (dansk) eller nordisk dommerprøve har automatisk bestået DFF’s nationale dommeruddannelse under forudsætning af, at de i de senere år har været aktive i dommergerningen. 

Såfremt man mener at have bestået et dommerkursus, men ikke figurerer på DFF’s dommerlicensliste på www.faegtning.dk, bedes man kontakte DFF’s sekretariat. Beståelsen skal i rimeligt omfang dokumenteres.  

Udenlandske dommere, som har gennemført en udenlandsk dommeruddannelse som minimum svarende DFF national dommeruddannelse og prøve, kan ved dokumentation heraf opnå dansk national registrering og licens ved fast bopæl og medlemskab af en dansk klub. DFF’s Uddannelseskoordinator eller dommerkonsulent kontaktes for ansøgning herom. 

 

 1.  Ansvars – og opgavefordeling: 

DFF:

 • Det er DFF’s ansvar og opgave at afholde nationale dommerkurser og dommerprøver.

Iflg. DFF’s vedtægter henligger opgaven i Breddeudvalget. Udvalget har p.t. uddelegeret opgaven til en dommerkonsulent.

 • Det er DFF’s ansvar og opgave at udfærdige tilgængelige og opdaterede fortegnelser over uddannede DFF-dommere.
 • Det er DFF’s opgave og ansvar at sikre, at Danmark har et tilfredsstillende antal dommere på internationalt niveau gennem at opmuntre uddannede dommere til videreuddannelse gennem FIE og ved at afgive indstilling til FIE om danske kandidater til FIE-eksamen. 

Kursus – og prøveafholder:

 • DFF’s dommerkonsulent er ansvarlig for kursus – og prøveafholdelse, og er herunder ansvarlig for at klubberne informeres om kursus – og prøveafholdelse i god tid før afvikling, samt at DFF efter kursusafvikling modtager invitationer, time-for-time-programmer samt deltagerlister.

 Dommere og kursister:

 • Kursisterne er ansvarlige for at møde velforberedte til kurser og prøver.
 • Det er de uddannede dommeres opgave at holde sig ajour med regelændringer.

 Klubberne:

 • Det er klubbernes opgave og ansvar, at deres medlemmer erhverver sig basal viden og basale færdigheder om dommergerningen og dommerfunktionen.

Dette turde også være i klubbernes egeninteresse, idet medlemmernes almene viden om sporten og deres fægtemæssige forståelse og færdigheder øges, samt fordi klubberne får flere medlemmer som kan løse dommeropgaverne i klubregi – til træning og mindre stævner.Denne opgave kan løses gennem vidensdeling, egen kursusafholdelse, mesterlære, opmuntring til selvstudium af reglementer, og ved at facilitere at fægterne får praktiske erfaringer med dommerfunktionen gennem at dømme fægtekampe til træning og mindre stævner.

 • Det er klubbernes opgave og ansvar at medvirke markedsføring og kommunikation om DFF’s dommeruddannelse og dommerprøve, samt at være det bindeled mellem fægtere og forbund, som aktivt opmuntrer og motiverer til rekruttering af nationale dommere.

Dette turde også være i klubbernes egeninteresse – bl.a. fordi klubberne skal stille med dommere til danske stævner.   

Marts 2008 og forår 2009:
Dommeruddannelsesudvalget v. Breddeudvalget.
DFF Dommeruddannelsesansvarlig Mads Vetli Hejrskov
DFF Breddeudvalgsformand Michael Danielsen
DFF Breddekonsulent Øst/org. Martin Wiuff. 

Revision februar 2011:
DFF Dommeruddannelsesansvarlig Mads Vetli Hejrskov
DFF Udviklingskonsulent Øst/org. Martin Wiuff. 

Revision 2013, marts 2014 og december 2014:
DFF Udviklingskonsulent Martin Wiuff