Søg projektmidler

Søg projektmidler

teamwork-concept-300x225.jpg
Generelt: 
Måske har I i klubben en idé til udviklingsarbejde, som matcher nogle af de projekter, som forskellige organisationer giver støttemidler til, eller måske vil I gerne deltage i projekter, som andre har defineret, udviklet og giver støtte til. Nedenfor kan du få en række idéer til projekter og støttemuligheder. 
  
Før man giver sig i kast med et projekt, er det værd at undersøge:
  • om der opbakning til projektets indhold i klubben
  • om det matcher med klubbens mål
  • om klubben har vilje og evne til at gennemføre projektet og nå i mål.
Der er ingen grund til at gå i gang med et projekt for projektets egen skyld eller pengenes. Gå i gang for klubbens skyld.

Det er væsentligt at holde sig for øje, at projektpenge går til øremærkede formål og at et projekt i ringere grad lykkes, hvis pengene (og energien) bruges på andre ting, hvilket også strider mod givernes ønsker. 
Når det så er sagt, kan deltagelse i et projekt kaste en masse af sig: Flere nye medlemmer, flere medlemmer, der bliver i klubben, engagerede medlemmer og nye aktiviteter i klubben, et bijob til en træner i klubben, at klubben når ud til nye målgrupper og meget andet, der medvirker til at styrke klubbens aktivitetsniveau og har en afledt effekt på klubbens økonomi.
Et projekt kan overordnet set bidrage til at lede klubbens udvikling i den retning, man ønsker.
 
Sørg for at udfylde ansøgningsskemaer korrekt og husk at vedlægge alle de ønskede oplysninger som bilagsdokumentation. Vis jeres begejstring og engagement i ansøgningen, men vær også nøgterne og realistiske.
 
1. Søg DFF i forbindelse med medlemsrekrutterings- og fastholdelsesprojekter:
Gennem et udviklingssamarbejde med DFF om rekruttering og fastholdelse af medlemmer kan DFF støtte med lidt penge og konsulentbistand i perioden 2018-2021. Læs mere her.
  
2. Deltag i projekter gennem DFF og DIF: 
  
* Projekt "DIF idrætsmiljø for unge". Projektet et klubudviklingsprojekt med fokus på de unge 13-19-årige. Projektet sigter på at fastholde unge i idrætten gennem at gennemtænke B&U-arbejdet i klubben m.h.p. aktiviteter, organisering og medinddragelse af børn og unge. 
De deltagende foreninger skal i en periode på cirka 12 måneder arbejde med seks fokuspunkter. Klubbens trænere og udvalgte børn/unge kommer på kursus, får vejledning og en lille økonoimisk håndrækning til gennemførelse af aktiviteter i projektet. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem DFF og DIF. Kontakt DFF's Udviklingskonsulent for mere information.
  
* Projekt ”Minisport”. Få tilskud og vejledning hos DIF til idræt for de allermindste. Kun tværidrætslige projekter. Læs mere. 
  
* Projekt ”Foreningsfitness”. Få vejledning og støtte til etablering af fitnesscenter i foreningsregi. 
Læs mere
  
  
3. Kommunale projekter og puljer. 
Undersøg om jeres kommune har projekter, som klubben kan deltage i. Gå på kommunens hjemmeside og se under eller kontakt "kultur - og fritidsafdelingen", "børn og unge-forvaltning", "skole – eller sundhedsforvaltningen". Navnene på forvaltningerne kan godt være lidt forskellige fra kommune til kommune, men ovenstående tegner et lille billede af, hvad I skal søge under på kommunens hjemmeside.
Overvej om klubben har vilje og evne til at deltage i et kommunalt projekt og om projektet matcher klubbens almene målsætninger. Kommunerne har mange forskellige ting, som klub og kommune kan samarbejde om, men det kan være forskelligt fra kommune til kommune, hvad og hvordan der støttes.
Som oftest drejer projekterne sig om integration, ældre, SFO - eller skolesamarbejde, almen sundhed, overvægtige børn, ferieaktiviteter for børn, tiltag rettet mod foreningssvage grupper. 
  
En del kommuner har mindre puljer til start af nye aktiviteter i klubben, start af nye klubber, mindre materielindkøb, en udviklingspulje e.lign. Det er værd at undersøge, om sådanne puljer findes i jeres kommune, da puljen måske lige kan hjælpe jer med det, I står og mangler til at forberede vilkårene i klubben. 
  
Sommerferieaktiviteter for børn arrangeret af kommunen: 
En del kommune arrangerer sommerferieaktiviteter for børn og unge i kommunen. Undersøg om jeres komnune arrangerer sådanne. Aktiviteten kan give nogle penge til nyt materiel, et bijob til trænerne og kan ikke mindst være vejen for nye medlemmer til jeres klub gennem at de prøver fægtning i ferien. Sådanne forløb har været gennemført i JAF, HFK, Trekanten og Kalundborg Fægteklub. Kontakt evt. klubberne og hør, hvordan de gjorde. 
 
Nogle kommuner administrerer nogle mindre, private fonde og legater, som specifikt støtter idrætsforeninger og idrætsudøvere i kommunen. Tjek om jeres kommune har sådanne og søg eventuelt. 
  
4. (Eks.) Københavns Kommune.
Snabslanten: Puljen kan søges til projekter for og af unge med 10.000 (budget på under kr. 30.000). Læs 
her.

Udviklingspuljen for børn og unge:
 Retter sig mod projekter, der skal få flere børn og unge ind i foreningslivet. Puljen kan søges af nye foreninger til starthjælp, samt af eksisterende foreninger, der vil udvikle nye aktivteter eller etablere sig i et nyt område i byen. Læs mere. 
 

5. Staten - ministerier.
Der kan også søges om støttemidler gennem ministerierne – ofte i dækkende områderne ældre, socialt udsatte grupper, foreningssvage grupper m.m. De relevante ministerier er Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet/Indenrigsministeriet/Social – Sundhedsministeriet. Se eventuelt deres hjemmesider. Ofte vil der være tale om større og længerevarende projekter, som kræver en del arbejde i forbindelse med ansøgning, regnskab, dokumentation og afrapportering, hvorfor DFF anbefaler, at klubben allierer sig med DFF i forbindelse med sådanne projekter.