Forretningsorden

Forretningsorden

1 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formanden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer samt formændene fra de 3 udvalg (breddeudvalget, børne – og ungdomsudvalget og eliteudvalget).
 
2 Valg af næstformand og kasserer
Bestyrelsen afholder konstituerende møde snarest efter repræsentantskabsmødet der vælges næstformand og kasserer. Kassereren der med ansvar over for bestyrelsen, fører forbundets regnskab. Kassereren har dispositionsret til alle Dansk Fægte-Forbunds konti. Kasserer er endvidere fondsbestyrer af Karen Lacnman’s legatfond.
 
3 Bestyrelsesmøder
Der afholdes principielt ordinært møde en gang i kvartalet. Datoerne for disse møder fastlægges ved det konstituerende møde. Formanden kan i særlige tilfælde meddele ændringer af mødedatoerne. Ekstraordinært møde skal indkaldes hvis formanden eller mindst 2 medlemmer begærer dette.
Afbud skal gives formanden senest 2 dage forinden mødet.
Suppleanterne opfordres til at deltage i bestyrelsesmøder.
 
4 Dagsorden
Formanden foranlediger, at der senest 4 dage inden de ordinære møder tilstilles medlemmerne en dagsorden. Dagsordenen ledsages i mulig omfang af materiale til de enkelte punkter på denne. Dagsorden til de ordinære møder indeholder mindst følgende punkter: 

 1. Godkendelse af dagsordenen. 
 2. Godkendelse af sidste mødereferat
 3. Meddelelser fra formanden 
 4. Meddelelser fra udvalgene
 5. Emner til beslutning i bestyrelsen 
 6. Økonomi
 7. Eventuelt

Emner til beslutning i bestyrelsen (pkt. 5) skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før mødedato for behandling.
 
5 Beslutningsdygtighed og afstemning
Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig. Bestyrelsesmedlemmerne har en stemme hver. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved evt. stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemning og valg foretages ved håndsoprækning eller skriftligt, hvis det begæres af mindst et medlem. Skønner formanden at medlemmernes stilling til et forslag eller valg er entydig, udtaler denne dette.
 
6 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at repræsentantskabsmødets beslutninger gennemføres.
Hertil hører, at bestyrelsen: 

 • Tager stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat til forelæggelse for repræsentantskabet. 
 • Tager stilling til beretningerne fra eliteudvalget, breddeudvalget og børne- og ungdomsudvalget. 
 • Vedtager budget senest 1. januar for det følgende regnskabsår. 
 • Tager stilling til stævnekalenderen senest 1. januar efter indstilling fra breddeudvalget. 
 • Påser, at medlemsforeningerne overholder Dansk Fægte-Forbunds love og bestemmelser. 
 • Tager stilling til ansættelse og afskedigelse af lønnet personale. 
 • Administrerer de daglige funktioner i Dansk Fægte-Forbund 
 • Fører tilsyn med elite-, bredde- og børne- og ungdomsudvalget og behandler klager over de nævnte udvalgs sagsbehandling og afgørelser. 
 • Sørger for, at Dansk Fægte-Forbunds økonomiske midler anbringes på betryggende vis. 
 • Udfærdiger referater over årsmøder og bestyrelsesmøder. 
 • Tilser, at Dansk Fægte-Forbunds repræsentationsret bliver udnyttet i organisationer og udvalg, som har Dansk Fægte-Forbunds interesse. 
 • Holder medlemsklubberne orienteret om forbundets aktiviteter via hjemmesiden og lejlighedsvise nyhedsbreve. 
 • Udpeger et revisionsfirma, jf. vedtægternes paragraf 26

Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte stående eller midlertidige udvalg, der arbejder under bestyrelsens ansvar.
 
7 Referat 
Bestyrelsens beslutninger nedskrives i et referat, som udsendes til samtlige medlemmer og suppleanter til kommentering senest 3 dage efter mødets afholdelse. Referatet publiceres på forbundets hjemmeside senest 7 dage efter mødets afholdelse.
 
8 Anden deltagelse i møde
Bestyrelsesmedlemmer kan invitere andre til at deltage i møderne. Deltagelsen skal inden mødets start godkendes af bestyrelsen.
 
9 Kommunikation mellem bestyrelsesmøder
Korrespondance pr. mail, hvor der forventes en aktion, skal stilles direkte til en person med kopi til resten af bestyrelsen. Der henstilles til at svar foretages inden for 3 dage.
 
10 Fortolkning og revision
Ændringer i og tilføjelser til nuværende forretningsorden skal godkendes på to efter hinanden ordinære bestyrelsesmøder.
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 17-08-2010